24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
FAQ Pytania i odpowiedzi

FAQ Pytania i odpowiedzi

FAQ Pytania i odpowiedzi


1. Czy Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?

Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego 24.BS-Zawadzkie.

2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem?

1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek

2. Zaloguj się do serwisu internetowego 24.BS-Zawadzkie.

3. Znajdź wniosek Rodzina 500+.

4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Pamiętaj, aby do listy członków rodziny dodać dane swojego PIERWSZEGO dziecka, nawet jeśli wypełniasz wniosek jedynie na drugie i kolejne dziecko oraz dane swojego współmałżonka/-i (partnera/-ki) wraz z numerem PESEL.

5. Dołącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.

6. Zatwierdź i zakończ wniosek.

7. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.

8. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu> otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.

Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

3. Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?

Wniosek możesz złożyć przez internet:

Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również pocztowo lub osobiście w miejscu wskazanym przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem.

4. Czy muszę być klientem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem tego Banku?

Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego 24.BS-Zawadzkie.

5. Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?

Zwróć się do gminy, w której mieszkasz, o taką informację.

6. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem, możesz wskazać konto w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem lub w dowolnym innym banku. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta bankowego będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

7. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?

Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Rodzina 500+ można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.
Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta.

8. Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ przez serwis internetowy Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem będzie można go modyfikować?

Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

9. Kto składa wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek i dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki – więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl.

10. Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?

Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+ niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z Bankiem.

11. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr XXXXXXXXXXXXXXX” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.

12. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? Jaka jest rola Spółdzielczego w Zawadzkiem w tym procesie?

Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku. Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia
swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Zawadzkie 24.BS-Zawadzkie.pl. Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu ich do systemu emp@tia.

13. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

14. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ moje dane?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem. Bank przekazuje je w formularzu do organu
przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

15. Na jakiej podstawie Bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+?

Bank Spółdzielczym w Zawadzkiem zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowości internetowej.

16. Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia?

Pierwszy wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. Jeśli zrobisz to:

Należy pamiętać, że jeśli wniosek będzie nieprawidłowo wypełniony, niekompletny lub jego rozstrzygnięcie wymagać będzie dodatkowych wyjaśnień, wnioskujący dostanie pisemne wezwanie od organu prowadzącego w gminie do poprawy wniosku, jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień. Kolejne wnioski składaj co roku począwszy od 01.08.2017 r.

17. Czy świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?

Jest to uzależnione od sytuacji danego wnioskującego – więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl.

18. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem od Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)/Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)?

Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w serwisie internetowym 24.BS-Zawadzkie.pl, po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu emp@tia prowadzonego przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy
wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia. Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z Banku oraz UPO/UPP nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że
wniosek został przyjęty do rozpoznania. Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, a organ prowadzący w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

19. Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+?

 1. STATUS WNIOSKU – status pobrany z systemu emp@tia
 2. IDENTYFIKATOR WNIOSKU – zawiera unikalny numer wniosku
 3. DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU – data złożenia wniosku w systemie Banku
 4. IMIĘ – dane osoby wnioskującej
 5. NAZWISKO – dane osoby wnioskującej
 6. PESEL – dane osoby wnioskującej
 7. NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: Bank
 8. NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod organu prowadzącego w gminie
 9. KOD DOKUMENTU
 10. WERSJA DOKUMENTU

20. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane przez Bank?

Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem. W momencie przekazania wniosku z Banku do systemu emp@tia, odpowiedzi na wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.

21. Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+?

Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu właściwego (Gmina/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta. Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem, udaj się do organu prowadzącego właściwego (Gmina/MOPS) w gminie, któremu podlegasz i poproś o kopię wniosku.

22. Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ na potwierdzeniu złożenia wniosku Rodzina 500+?

Na potwierdzeniu złożenia wniosku wniosek Rodzina 500+ składany w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem może mieć następujące statusy:

23. Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z serwisu internetowym Banku do organu prowadzącego w gminie poprzez system emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na to, że Bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku, nie ma tym samym możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z organem prowadzącym w Twojej gminie.

24. Czy Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?

Bank odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie internetowym wypełnienia wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do organu prowadzącego w danej gminie. Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia Bank wystawia w serwisie internetowym potwierdzenie złożenia wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane wyłącznie z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia. Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, odpowiedzi na pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji złożonej w związku z wnioskiem Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

25. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem wniosek Rodzina 500+?

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w serwisie internetowym Banku oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

26. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie. Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, możesz za pośrednictwem serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem złożyć wniosek na „nowe” dziecko.

27. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.

28. Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem? Jaką rolę pełnią Bank, system emp@tia i organ prowadzący w gminie?

29. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?

Kontaktuj się przede wszystkim z organem prowadzącym postępowanie w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie:

W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68.

30. Mam błąd we wniosku Rodzina 500 plus. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do obsługi?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony. Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłaś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.

31. Czy Klient może złożyć wniosek Rodzina 500+ elektronicznie w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem, jeśli ma w składzie rodziny: a) dzieci bez nadanego numeru PESEL (przyznawany w ciągu około 2 tygodni), b) osoby bez numeru PESEL (np. obcokrajowcy)?

Nie, w takiej sytuacji należy złożyć wniosek w organie prowadzącym w gminie właściwym dla miejsca Twojego zamieszkania, gdyż system bankowości elektronicznej wymusi podanie numeru PESEL.

32. Dlaczego od 1 sierpnia 2017 r. po zalogowaniu do serwisu Banku widoczne są dwa Wnioski Rodzina 500+?

33. Co zmieniło się we Wniosku i Programie Rodzina 500+ w stosunku do poprzedniego roku?

Zmiany w programie „Rodzina 500+” dotyczyły likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez niektórych rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka, pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce, deklarowaniu przez osoby prowadzące działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w oświadczeniach zaniżonych dochodów z takiej działalności.

Zmiany we wniosku polegały przede wszystkim na maksymalnym uproszczeniu formularza, w tym np. ograniczeniu liczby miejsc, w których konieczne było załączanie dokumentów.

34. Czy mogę wypełnić Wniosek Rodzina 500+ online przez system Banku, jeżeli jestem opiekunem prawnym dziecka?

Nie. W takim przypadku musisz złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+ bezpośrednio w organie prowadzącym w gminie właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

  Napisz do nas

  Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem