24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ


Obowiązuje od dnia 20 marca 2023 roku

Zawadzkie, marzec 2023 rok

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Taryfa opłat i prowizji wchodzi w życie z dniem 20 marca 2023 roku z zastrzeżeniami, jako Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 38/21/2023 z dnia 02.03.2021 roku
 2. „Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla Klientów Instytucjonalnych” zwana w dalszej części „Taryfą” ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w Centrali Banku oraz w jego Oddziałach.
 3. Użyte w Taryfie określenie „Bank” należy rozumieć jako Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem oraz jego Oddziały.
 4. Zarząd może podjąć decyzje o zmianie wysokości, bądź likwidacji prowizji oraz stosowaniu innych stawek w szczególności w czasie trwających kampanii promocyjnych.
 5. Nie pobiera się prowizji od wpłat gotówkowych związanych ze spłatą zobowiązań wobec Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem.
 6. Pod pojęciem „Osoby Fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą” na potrzeby niniejszego dokumentu rozumie się osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółki cywilnej jak również rolników.
 7. Terminy spłaty kredytów liczone są od dnia zawarcia umowy kredytowej.
 8. Na życzenie Klienta Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania innej prowizji lub opłaty bankowej nie wymienionej w Taryfie w tym w szczególności:
 1. Za czynności bankowe wykonywane przez Bank na podstawie odrębnych umów z Klientami mogą być pobrane inne prowizje i opłaty niż określone w Taryfie, na zasadach i w wysokości uzgodnionej w tych umowach.
 2. Bank pobiera prowizje lub opłaty bankowe nie wymienionej w Taryfie w wysokości i na zasadach określonych w Taryfie o ile umowa (np.: rachunku, o kredyt itd.) nie stanowi inaczej.
 3. Bank ustala prowizje i opłaty za zlecone usługi w złotych. Bank pobiera należne prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w złotych lub w walutach wymienialnych, dokonując przeliczenia stawek złotowych na walutę obcą przy zastosowaniu obowiązujących w danym dniu kursów średnich ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski. Kwoty pobranych opłat i prowizji zaokrągla się do 1 grosza.
 4. Wszystkie prowizje i opłaty określone w Taryfie pobierane są zgodnie z zasadą proporcjonalności:

 13.Bank zastrzega sobie możliwość dokonania zmian stawek określonych w Taryfie w przypadku zaistnienia przynajmniej jednego z poniższych warunków:

 1. W systemie SORBNET realizowane są przelewy wysokokwotowe w kwocie wyższej lub równej 1.000.000,00 zł. Na życzenie Klienta transakcje bezgotówkowe w kwocie niższej niż 1.000.000,00 zł mogą być realizowane przez system SORBNET, za co Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą.
 2. Za wydanie zaświadczenia: o posiadanym rachunku, wysokości salda oraz potwierdzającego fakt iż rachunek jest wolny od zajęć egzekucyjnych, uprawniającego do wywozu środków w walutach wymienialnych za granicę kraju, stwierdzającego brak zadłużenia lub wysokość zadłużenia z tytułu kredytów oraz za wystawienie opinii bankowej – do kwoty określonej w Taryfie Bank naliczy obowiązujący podatek VAT i wystawi fakturę.
 3. W przypadku otwarcia rachunku w trakcie trwania miesiąca, prowizja za jego prowadzenie pobierana jest od następnego miesiąca.
 4. Zastosowany w tabelach znak „ — „ oznacza, że dana czynność/operacja nie jest realizowana w ramach danego produktu, rachunku/pakietu.
 5. Przelew wewnętrzny oznacza w szczególności przeniesienie środków:

a) z rachunku klienta w BS Zawadzkie na inny rachunek tego samego klienta w BS Zawadzkie,

b) z rachunku klienta w BS Zawadzkie na rachunek innego klienta w BS Zawadzkie.

 1. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłaty bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie według kursów obowiązujących w Banku w danym dniu i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.
 2. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi, chyba że została błędnie pobrana przez Bank.
 3. Wypłaty gotówki w kwocie przekraczającej:

 20.Taryfa dostępna jest w każdej Jednostce Organizacyjnej Banku oraz na stronie internetowej www.bs-zawadzkie.pl.

21. Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawartych z Bankiem i nie ulegają one zmianie.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem

I. RACHUNKI BANKOWE W WALUCIE PLN

LP.
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI

TRYB POBIERANIA OPŁAT/PROWIZJI
RACHUNEK BIEŻĄCY/ POMOCNICZY DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄRACHUNEK BIEŻĄCY DLA ROLNIKÓWRACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W PLN

1. OTWARCIE, PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU w PLN

1.1Otwarcie rachunkuJednorazowo od każdego rachunkuBez opłatBez opłatBez opłat
1.2Otwarcie dodatkowego rachunku w celu wyodrębnienia środków pieniężnychJednorazowo od każdego rachunku10,00 zł10,00 złBez opłat
1.3Prowadzenie rachunkumiesięcznie od każdego rachunku25,00 zł90,00 zł.*Bez opłat
1.4Prowadzenie dodatkowego rachunku w celu wyodrębnienia środków pieniężnychmiesięcznie od każdego rachunku25,00 zł90,00 zł.*—-
1.5Wpłaty gotówkowe na rachunki dokonywane przez posiadacza rachunkuod każdej operacji

0,50% nie mniej niż 10,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej

0,25% nie mniej niż 10,00 zł o ile umowa nie stanowi inaczej
Bez opłat
1.6Wypłaty gotówkowe w kasie Banku z rachunku posiadaczaod każdej operacji
0,50% nie mniej niż 10,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej
0,25% nie mniej niż 10,00 zł o ile umowa nie stanowi inaczej
Bez opłat Uwaga: wycofanie przez posiadacza wkładu w terminie 7 dni od wniesienia wkładu: 0,50% min. 5,00 maks. 10,00 zł
1.7PRZELEWY realizowane w Banku: a) wewnętrzne
b) zewnętrzne
c) przelewy ZUS
d) w systemie SORBNET

od sztuki
od sztuki
od sztuki
od sztuki

4,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
30,00 zł

4,00 zł
5,00 zł
7,00 zł 30,00 zł
—-
1.8Przelewy realizowane za pomocą usługi 24.BS-Zawadzkie/bankowości mobilnej:
a) wewnętrzne
b) zewnętrzne
c) ZUS
d) szybkie płatności
e) przelew natychmiastowy (express elixir)
f) w systemie SORBNET

od sztuki
od sztuki
od sztuki
od sztuki

od sztuki

od sztuki

0,30 zł
1,30 zł
3,00 zł
5,00 zł

5,00 zł

30,00 zł

0,30 zł
1,30 zł
3,00 zł
5,00 zł

5,00 zł

30,00 zł
1.9Przelewy realizowane za pomocą usługi eCorpoNet:
a) wewnętrzne
b) zewnętrzne
c) ZUSod sztuki
od sztuki
od sztuki0,30 zł
1,30 zł
3,00 zł0,30 zł
1,30 zł
3,00 zł
1.10Polecenie przelewu realizowane w ramach usługi „Pay by net”
od sztuki1,50 zł1,50 zł
1.11Polecenie przelewu SEPA realizowanego w placówce Banku:
a) do banków krajowych
b) do banków zagranicznych


od sztuki

od sztuki


20,00 zł

5,00 zł


20,00 zł

5,00 zł
1.12Polecenie przelewu SEPA realizowanego za pomocą usługi 24.BS-Zawadzkie/ bankowości mobilnej: a) do banków krajowych
b) do banków zagranicznych

od sztuki

od sztuki

20,00 zł

1,30 zł

20,00 zł

1,30 zł
1.13Polecenie przelewu SEPA realizowanego za pomocą usługi eCorpoNet:
a) do banków krajowych
b) do banków zagranicznych
od sztuki

od sztuki
20,00 zł

1,30 zł
20,00 zł

1,30 zł
1.14Przekaz środków w formie bezgotówkowej na rachunek ROR lub rachunek oszczędnościowy (nie pobiera się dodatkowej prowizji za przelew wewnętrzny)od operacji0,50% nie mniej niż 15,00 zł o ile umowa nie stanowi inaczej0,25% min 15,00 zł o ile umowa nie stanowi inaczej
2. POZOSTAŁE PROWIZJE I OPŁATY ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM
2.1Blankiety czekowe/książeczki czekoweOd każdego Blankietu/książeczki10,00 zł
10,00 zł
—-
2.2Dokonanie potwierdzenia czeku rozrachunkowego
Od każdego blankietu czekowego
20,00 zł
20,00 zł
—-
2.3Przyjęcie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego do inkasa (lista inkasowa)Od każdego blankietu czekowego20,00 zł

20,00 zł

—-

2.4
Potwierdzenie salda na rachunku lub lokacie terminowej – na dokumencie źródłowymOd każdego potwierdzenia20,00 zł20,00 zł20,00 zł
2.5ZLECENIA STAŁE:
a) wewnętrzne
b) zewnętrzne
Od zlecenia4,00 zł
7,00 zł
4,00 zł
7,00 zł
—-
2.6Odmowa wykonania stałego zlecenia z powodu braku środków na rachunkujednorazowo10,00 zł10,00 zł—-

2.7
Zlecenia jednorazoweOd zlecenia10,00 zł10,00 zł
2.8Telefoniczny kontakt z klientem w celu wyjaśnienia: błędów w numerze IBAN, braku środków na rachunku do realizacji przelewów, braku środków na rachunku do realizacji zlecenia stałego debecie na rachunkuOd rozmowy telefonicznejbez opłatbez opłat
2.9POLECENIE ZAPŁATY: a) Przyjęcie polecenia zapłaty
b) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika (opłata pobierana z rachunku dłużnika)
c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika (opłata pobierana z rachunku dłużnika)
d) odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty

jednorazowo


Od polecenia
zapłatyOd polecenia
zapłatyOd polecenia zapłaty

5,00 zł


4,00 zł
6,00 zł
10,00 zł
5,00zł


4,00 zł
6,00 zł
10,00 zł
2.10WYCIĄGI BANKOWE:
a) odbiór osobisty
b) wysłane do domu (na terenie kraju) raz w miesiącu
c) wysłane do domu (na terenie kraju) kilka razy w miesiącu
d) listem poleconym (na terenie kraju)
e) drogą pocztową za granicę
f) wysłanie wyciągu z rachunku, który nie został odebrany przez okres 30 dni
za wyciąg

za wyciąg


za wyciąg


za wyciąg

za wyciąg


za przesyłkę
Bez prowizji

Bez prowizji


Bez prowizji


10,00 zł

20,00 zł


15,00 zł
Bez
prowizji
Bez prowizji

Bez prowizji


10,00 zł

20,00 zł


15,00 zł
Bez prowizji

Bez prowizji


Bez prowizji


10,00 zł

20,00 zł


15,00 zł
2.11Przyjęcie i wykonanie dyspozycji pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku bankowym z innymi Bankami i InstytucjamiZa dyspozycję150,00 zł150,00 zł150,00 zł

2.12
Przyjęcie i wykonanie dyspozycji zablokowania i cesji środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych i innych zawartych przez posiadacza rachunku
a) z BS w Zawadzkiem
b) z innymi Bankami i InstytucjamiZa dyspozycję
Za dyspozycję100,00 zł
150,00 zł100,00 zł 150,00 zł100,00 zł
150,00 zł
2.13Przekazanie środków w związku z zajęciem rachunku bankowego przez organ egzekucyjnya) pierwsza realizacja tytułu
b) w przypadku każdej następnej realizacji tego samego tytułu dodatkowo za każdy przelew
100,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
100,00 zł


50,00 zł Po uzgodnieniu z organem egzekucyjnym


2.14
Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego
a) za rok bieżący
b) za rok poprzedni


Za wyciąg
Za wyciąg


7,00 zł
10,00 zł


7,00 zł 10,00 zł


7,00 zł
10,00 zł


2.15
Za odpis dowodu do wyciągu
a) za rok bieżący
b) za rok poprzedni


Za dokument
Za dokument


7,00 zł
10,00 zł


7,00 zł 10,00 zł


7,00 zł
10,00 zł
2.16Za sporządzenie wydruku obrotów (transakcji) na jednym rachunku
Za wydruk

15,00 zł
15,00 zł15,00 zł

2.17
Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta w czasie trwania umowyZa zmianę20,00 zł20,00 zł
20,00 zł
2.18Przyjęcie zgłoszenia lub dyspozycji zastrzeżenia skradzionych blankietów czekowychZa jedno zgłoszeniebez opłatbez opłat—-
2.19Zastrzeżenie utraconych lub skradzionych blankietów czekowychOd zastrzeżeniabez opłatbez opłat—-

2.20
Odwołanie zastrzeżenia utraconych blankietów czekowychZa odwołaniebez opłatbez opłat

2.21
Umorzenie utraconych lub skradzionych blankietów czekowychZa umorzeniebez opłatbez opłat
2.22Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku, wysokości salda oraz potwierdzającego fakt, iż rachunek jest wolny od zajęć egzekucyjnychZa zaświadczenie100,00 zł100,00 zł100,00 zł
2.23Wystawienie opinii bankowej o rachunkuZa opinię200,00 zł200,00 zł200,00 zł

2.24
Zablokowanie środków na rachunku na życzenie KlientaOd dyspozycji50,00 zł50,00 zł50,00 zł

2.25
Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówkiOd wypłaty50,00 zł50,00 zł

50,00 zł

2.26Likwidacja rachunkujednorazowo
Bez opłat
Bez opłat

2.27
Likwidacja rachunku z udostępnioną kartą płatnicząjednorazowoBez opłatBez opłat
2.28Likwidacja rachunku na wniosek Klienta w okresie 30 dni od daty otwarcia rachunku.jednorazowobez opłatbez opłat

3. RACHUNEK VAT
3.1
Otwarcie rachunku
jednorazowoBez prowizjiBez prowizji
3.2
Prowadzenie rachunku
jednorazowoBez prowizjiBez prowizji
3.3
Likwidacja rachunku
jednorazowoBez prowizjiBez prowizji

* opłata roczna pobierana w pierwszym dniu roboczym każdego roku kalendarzowego.

Uwaga:

W przypadku otwarcia rachunku w okresie od 02 stycznia do 30 czerwca danego roku kalendarzowego opłatę pobiera się w całości, natomiast dla rachunków otwartych w okresie od 01 lipca do 31 grudnia danego roku kalendarzowego opłatę za prowadzenie rachunku pobiera się w wysokości 50% stawki. Dla rachunków otwartych w danym roku kalendarzowym opłatę roczną za prowadzenie rachunku pobiera się w dniu jego otwarcia.

II. RACHUNKI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

  LP.RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGITRYB POBIERANIA OPŁAT / PROWIZJIRachunek bankowy w walutach wymienialnychRachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych
  1. OTWARCIE, PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU W WALUTACH WYMIENIALNYCH
  1.1Otwarcie rachunku dla każdej waluty
  jednorazowo
  Bez prowizjiBez prowizji

  1.2
  Prowadzenie rachunkumiesięcznie dla każdej waluty25,00 zł
  Bez opłat

  1.3
  Wpłaty gotówkowe na rachunekOd każdej operacji0,50% min. 10,00 złBez opłat
  1.4Wypłaty gotówkowe z rachunkuOd każdej operacji0,50% min. 10,00 złBez opłat Uwaga: wycofanie przez Posiadacza lokaty terminowej w okresie 7 dni od daty wniesienia wkładu 0,50% min. 5,00 zł Maks.10,00 zł
  1.5Opłaty pobiera się za:
  a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie
  b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie- opłata pobrana z konta klienta
  Opłata pobrana w dniu dokonania wypłaty
  następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki
  0,20% kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w umowie
  0,20% kwoty
  0,20% kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w umowie
  0,20% kwoty
  1.6Polecenie przelewu SEPA realizowanego w placówce Banku:
  a) do banków krajowych
  b) do banków zagranicznych  od sztuki
  od sztuki  20,00 zł
  5,00 zł

  1.7Polecenie przelewu SEPA realizowanego za pomocą usługi 24.BS-Zawadzkie/bankowości mobilnej:
  a) do banków krajowych
  b) do banków zagranicznych

  od sztuki
  od sztuki

  20,00 zł
  1,30 zł


  1.8Polecenie przelewu SEPA realizowanego za pomocą usługi eCorpoNet:
  a) do banków krajowych
  b) do banków zagranicznych  od sztuki
  od sztuki  20,00 zł
  1,30 zł


  2. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKÓW W WALUTACH WYMIENIALNYCH
  2.1Wyciągi z konta bankowego
  a) odbierany osobiście w banku b) wysłany drogą pocztową listem zwykłym w kraju
  c) wysłany drogą pocztową listem poleconym w kraju
  d) wysłany drogą pocztową za granicę kraju
  Za wyciąg
  Za wyciąg

  Za wyciąg

  Za wyciąg
  Bez opłat
  Bez opłat

  10,00 zł

  20,00 zł
  Bez opłat
  Bez opłat

  10,00 zł

  20,00 zł
  2.2Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego
  a) za rok bieżący
  b) za każdy poprzedni rok


  Od wydruku
  od wydruku


  7,00 zł
  10,00 zł


  7,00 zł
  10,00 zł
  2.3Za odpis dowodu do wyciągu
  a) za rok bieżący
  b) za rok poprzedni

  Za dokument
  Za dokument

  7,00 zł
  10,00 zł

  7,00 zł
  10,00 zł
  2.4Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek Klienta w czasie trwania umowyZa zmianę20,00 zł20,00 zł
  2.5Za sporządzenie wydruku obrotów (transakcji) na jednym rachunkuZa wydruku15,00 zł15,00 zł
  2.6Wystawienie opinii bankowej o rachunkuOd sztuki200,00 zł200,00 zł
  2.7Zaświadczenie o posiadanym rachunku, wysokości saldaOd sztuki100,00 zł100,00 zł
  2.8Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków w walutach wymienialnych za granicę krajuOd zaświadczenia100,00 zł100,00 zł
  2.9Przyjęcie i wykonanie dyspozycji pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku bankowym z innymi Bankami i InstytucjamiZa dyspozycję150,00 zł150,00 zł
  2.10Przyjęcie i wykonanie dyspozycji zablokowania lub cesji środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych i innych zawartych przez posiadacza rachunku
  a) z BS w Zawadzkiem
  b) z innymi Bankami i Instytucjami


  Za dyspozycję
  Za dyspozycję


  100,00 zł
  150,00 zł


  100,00 zł
  150,00 zł
  2.11
  Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (opłatę pobiera się z rachunku dłużnika)

  a) pierwsza realizacja tytułu
  b) w przypadku każdej następnej realizacji tego samego tytułu dodatkowo za każdy przelew
  100,00 zł
  50,00 zł

  100,00 zł


  50,00 zł po uzgodnieniu z organem egzekucyjnym

  2.12
  Likwidacja rachunkuJednorazowoBez opłat
  2.13Likwidacja rachunku na wniosek Klienta w okresie 30 dni od daty otwarcia rachunku.jednorazowobez opłat

  III. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA


  USŁUGA SMS
  1.Aktywacja usługijednorazowo0,00 zł0,00 zł
  2.Miesięczna opłata za korzystanie z usługiraz w miesiącu3,00 zł3,00 zł
  3.Opłata za każdy wysłany SMSZa SMS-a0,40 zł0,40 zł
  4.Przyjęcie i zmiana dyspozycji (zmiana: nr-u telefonu, nr-u rachunku, opcji itp.)Za zmianę10,00 zł10,00 zł

  USŁUGA 24.BS-ZAWADZKIE/BANKOWOŚĆ MOBILNA
  1.Aktywacja usługijednorazowoBez opłatBez opłat
  2.Wydanie pakietu startowegokażdorazowoBez opłatBez opłat
  3.Autoryzacja transakcji płatniczych za pomocą aplikacji mobilnej BS Zawadzkie-AutoryzacjakażdorazowoBez opłatBez opłat
  4.Autoryzacja transakcji za pomocą SMSZa każdego SMS-aBez opłatBez opłat
  5.Zmiana karty uprawnieńkażdorazowoBez opłatBez opłat
  6.Zablokowanie/ odblokowanie dostępu do rachunku przy wykorzystaniu usługikażdorazowoBez opłatBez opłat
  7.Przeglądanie sald i operacjikażdorazowoBez opłatBez opłat
  8.Realizacja przelewówOd sztukiZgodnie z częścią I punkt 1.8Zgodnie z częścią I punkt 1.8
  9.Realizacja przelewów w obrocie dewizowym
  każdorazowo
  Jak za (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowymJak za (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym
  10.Założenie/ likwidacja lokaty oszczędnościowej w walucie PLNkażdorazowoBez opłatBez opłat

  USŁUGA „eCorpoNet”
  1.Aktywacja usługijednorazowoBez opłatBez opłat
  2.Wydanie pakietu startowegokażdorazowoBez opłatBez opłat
  3.Autoryzacja transakcji płatniczych za pomocą aplikacji BS Zawadzkie-AutoryzacjakażdorazowoBez opłatBez opłat
  4.Zmiana karty uprawnieńkażdorazowoBez opłatBez opłat
  5.Autoryzacja transakcji płatniczych za pomocą SMSZa każdego SMS-aBez opłatBez opłat
  6.Zablokowanie/ odblokowanie dostępu do rachunku przy wykorzystaniu usługikażdorazowoBez opłatBez opłat
  7.Przeglądanie sald i operacjikażdorazowoBez opłatBez opłat
  8.Realizacja przelewów:Od sztukiZgodnie z częścią I punkt 1.9Zgodnie z częścią I punkt 1.9
  9.Realizacja przelewów w obrocie dewizowymkażdorazowoJak za (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowymJak za (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym
  10.Założenie/ likwidacja lokaty oszczędnościowej w walucie PLNkażdorazowoBez opłatBez opłat
  KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA *, KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH * KARTA PŁATNICZA MASTERCARD BUSINESS DEBETOWA PAYPASS
  1.Opłata miesięczna za użytkowanie każdej wydanej karty do rachunku7,00 zł
  2.Wydanie nowej kartyBez opłat
  3.Wydanie karty wznowionejBez opłat
  4.Wydanie duplikatu karty30,00 zł
  5.Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika15,00 zł
  6.Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych*Bez opłat
  7.Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami **Bez opłat
  8.Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w krajuBez opłat
  9.Wypłaty gotówki zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EURBez opłat
  10.Wypłaty gotówki zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie innej niż EUR oraz poza EOG2% wartości transakcji minimum 20,00 zł
  11.Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą2% wartości transakcji minimum 10,00 zł
  12.Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju10,00 zł
  13.Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie bez generowania wydrukuBez opłat
  14.Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie z generowaniem wydruku4,00 zł
  15.Rozpatrzenie reklamacji lub transakcji wątpliwejBez opłat
  16.Zastrzeżenie karty30,00 zł
  17.Zmiana danych Użytkownika karty15,00 zł
  18.Zmiana numeru PIN w Bankomatach10,00 zł
  19.Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany10,00 zł
  20.Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty1.000,00 zł
  21.Czasowe zablokowanie/ odblokowanie kartybez opłat
  22.Rezygnacja Klienta z użytkowania kartybez opłat
  23.Zmiana limitów dziennych na karciebez opłat
  2. KARTA PŁATNICZA*: – VISA BUSINESS WALUTOWARachunek bieżący/ pomocniczy w walucie EUR
  1.Opłata miesięczna za użytkowanie każdej wydanej karty do rachunku7,00 zł
  2.Wydanie nowej kartyBez opłat
  3.Wydanie karty wznowionejBez opłat
  4.Wydanie duplikatu karty **30,00 zł
  5.Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika15,00 zł
  6.Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych *Bez opłat
  7.Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami ***Bez opłat
  8.Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju3% wartości transakcji minimum 10,00 zł
  9.Wypłaty gotówki zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR3% wartości transakcji minimum 10,00 zł
  10.Wypłaty gotówki zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej innej niż EUR oraz poza EOG3% wartości transakcji minimum 10,00 zł
  11.Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą3% wartości transakcji minimum 10,00 zł
  12.Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju3% wartości transakcji minimum 10,00 zł
  13.Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej3% wartości transakcji minimum 10,00 zł
  14.Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie bez generowania wydrukuBez opłat
  15.Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie z generowaniem wydruku4,00 zł
  16.Rozpatrzenie reklamacji lub transakcji wątpliwejBez opłat
  17.Zastrzeżenie karty30,00 zł
  18.Zmiana danych Użytkownika karty15,00 zł
  19.Zmiana numeru PIN w Bankomatach10,00 zł
  20.Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty1.000,00 zł
  21.Czasowe zablokowanie/odblokowanie kartybez opłat
  22.Zmiana limitów na karciebez opłat
  23.Rezygnacja Klienta z użytkowania kartybez opłat

  * Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych dokonywanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego i PLN.

  ** Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku

  *** Lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.

  IV. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM


  Realizacja przelewu walutowego otrzymanego
  1.Z banków krajowych20,00 zł
  2.Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURbez opłat
  3.Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR20,00 zł
  4.Z banków zagranicznych spoza EOG20,00 zł

  Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG*
  1.Realizowane w placówce Banku30,00 zł
  2.Realizowane za pośrednictwem usługi 24.BS-Zawadzkie30,00 zł
  Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty*
  1.Realizowane w placówce Banku20,00 zł
  2.Realizowane za pośrednictwem usługi 24.BS-Zawadzkie20,00 zł
  3.Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Grupie BPS20,00 zł
  4.Polecenie przelewu w walucie obcej na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem – realizowane w placówce Banku lub za pośrednictwem bankowości internetowej
  10,00 zł

  Pozostałe opłaty
  1.Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta**100,00 zł + koszty banków trzecich
  2.Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym („pilnym”) dostępna w EUR, USD, GBP, PLN150,00 zł
  3.Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR80,00 zł
  4.Zmiany/ korekty/ odwołania zrealizowanego polecenia przelewu, wykonane na zlecenie Klienta100,00 zł + koszty banków trzecich
  5.Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego20,00 zł
  6.Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku)10,00 zł

  V. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW, GWARANCJI I PROMES

  1.Opłata przygotowawcza od złożonego wniosku kredytowego, wniosku o zlecenie udzielenia gwarancji, promesy:
  a) do kwoty 100.000,00 PLN
  b) do kwoty 200.000,00 PLN,
  c) powyżej kwoty 200.000,00 PLN


  100,00 zł
  200,00 zł
  300,00 zł
  2.Prowizja od kwoty przyznanego kredytu w rachunku bieżącym*1,50% nie mniej niż 250,00 zł
  3.Prowizja od kwoty przyznanego kredytu „NAWOZOWEGO” i inwestycyjnego dla rolników (bez względu na termin spłaty)2,00% nie mniej niż 250,00 zł
  4.Prowizja od kwoty przyznanego kredytu obrotowego na działalność gospodarczą i rolniczą**
  a) z terminem do 1 roku
  b) z terminem spłaty do 2 lat
  c) z terminem spłaty do 3 lat
  d) z terminem spłaty do 5 lat


  1,20% nie mniej niż 250,00 zł 1,50% nie mniej niż 250,00 zł 1,70% nie mniej niż 250,00 zł 1,00% nie mniej niż 250,00 zł
  5.Prowizja od kwoty przyznanego kredytu inwestycyjnych na działalność gospodarczą**
  a) z terminem do 1 roku
  b) z terminem spłaty do 2 lat
  c) z terminem spłaty do 3 lat
  d) z terminem spłaty do 5 lat
  e) z terminem spłaty powyżej 5 lat


  1,20% nie mniej niż 250,00 zł 1,50% nie mniej niż 250,00 zł 1,70% nie mniej niż 250,00 zł 2,00% nie mniej niż 250,00 zł 2,20% nie mniej niż 250,00 zł
  6.Prowizja od kredytów preferencyjnych udzielanych od września 2015 roku (bez względu na termin spłaty)0,80% – 1,80% nie mniej niż 200,00 zł
  7.Prowizja od kredytów preferencyjnych bez względu na termin spłaty: od kwoty przyznanego kredytu od zaangażowania bilansowego kredytu na dzień 31 grudnia każdego roku, płatna do 15 stycznia następnego roku, ****:
  – dla kredytów udzielonych do dnia 01.12.2013 roku,
  – dla kredytów udzielonych od dnia 02.12.2013 r. do 31.08.2015 r.


  1,00%

  0,25% nie mniej niż 200,00 zł
  0,50% nie mniej niż 200,00 zł
  8.Prowizja od kredytów preferencyjnych z linii KO udzielanych od dnia 03.03.2016 roku0,25%
  9.Prowizja od kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu ARiMR (CSK) – bez względu na termin spłaty:
  od kwoty przyznanego kredytu, od zaangażowania bilansowego kredytu na dzień 31 grudnia każdego roku, płatna do 15 stycznia następnego roku, ****
  1,00%
  0,50% nie mnie niż 200,00 zł
  10.Prowizja od udzielonych gwarancji – za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres obowiązywania gwarancji: a) gwarancja bankowa udzielona do kwoty 50.000,00 zł b) gwarancja bankowa udzielona powyżej 50.000,00 zł0,50% -2,00% nie mniej niż 350,00 zł 0,60%-2,00% nie mniej niż 450,00 zł
  11.Rozpatrzenie wniosku i udzielenie promesy kredytu / promesy gwarancji liczonej od kwoty przyrzeczonej kredytu / promesy gwarancji0,20% min. 300,00 zł
  12.Rozpatrzenie wniosku Kredytobiorcy w sprawie ustalenia nowych warunków umowy kredytowej skutkującej: a) prolongatą terminu spłaty kredytu, jego części lub odsetek
  b) zmianą ustanowionej w umowie kredytu prawnej formy zabezpieczenia c) zmianą innych warunków umowy, z wyłączeniem zmiany terminów i kwot uruchomienia transz kredytu
  1,00% kwoty prolongowanej, nie mniej niż 250,00 zł 250,00 zł
  250,00 zł
  13.Prowizja od zaangażowania bilansowego kredytu obrotowego z terminem spłaty do 5 lat na dzień 31.12 każdego roku0,50 % (płatne do 31.01 następnego roku)
  14.Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego brak zadłużenia lub wysokość zadłużenia z tytułu kredytów100,00 zł
  15.Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia lub opinii posiadanej zdolności kredytowej300,00 zł
  17.Sporządzenie na wniosek Klienta pisemnego wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej (od kwoty wnioskowanego lub udzielonego kredytu)2,00% kwoty wniosku kredytowego, nie mniej niż 300,00 zł
  16.Spłata kredytu preferencyjnego oraz kredytów CSK na 30 dni przed terminem spłaty***1% kwoty spłacanego kredytu min. 50,00 zł
  17.Rozpatrzenie wniosku w zakresie kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału ARiMR (CSK) dotyczących w szczególności: a) planowania sprzedaży mienia nabywanego za Kredyt, b) zmiany kierunku produkcji rolnej, c) zmiany przeznaczenia kredytu, d) zmiany w zakresie realizowanej inwestycji200,00 zł
  18.Prowizja za realizację stałego zlecenia dotyczącego spłaty kredytów (dotyczy umów kredytowych zawartych od dnia 01 lipca 2021 roku1,00 zł

  *dopuszcza się możliwość negocjowania prowizji dla kredytów w rachunku bieżącym w granicach od 0,1 – 0,5%. Jeśli w czasie trwania umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym zostanie podwyższona kwota tego kredytu na wniosek klienta to pobiera się prowizję od kwoty podwyższanej tak jak za okres pierwotny. Jeśli w czasie trwania umowy o Kredyt w rachunku bieżącym kwota kredytu ulegnie obniżeniu to zapłacona przez Klienta prowizja nie podlega zwrotowi.

  ** dopuszcza się możliwość negocjowania prowizji dla kredytów wymienionych w pkt. 4 i 5 z terminem spłaty powyżej 12 miesięcy maksymalnie o 0,2% (z wyłączeniem kredytów obrotowych z terminem spłaty do 5 lat).

  *** dotyczy umów o kredyty preferencyjne inwestycyjne zawarte od dnia 01 lipca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu ARiMR (CSK).

  **** dotyczy umów o kredyty preferencyjne inwestycyjne oraz kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu ARiMR(CSK) zawarte od dnia 18 września 2012 roku

  VI. KARTY KREDYTOWE

  Karta kredytowa VISA Business Credit
  Opłata przygotowawcza od złożonego wniosku o kartę kredytowąBez opłat
  2.Wydanie nowej kartyBez opłat
  3.Wznowienie kartyBez opłat
  4.Obsługa karty kredytowej: opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła:
  – mniej niż 20.000,00 zł
  – co najmniej 20.000,00 zł

  Opłata roczna


  75,00 zł
  0,00 zł
  5.Wydanie dodatkowej kartyBez opłat
  6.Obsługa dodatkowej karty25,00 zł (opłata roczna)
  7.Wydanie duplikatu karty30,00 zł
  8.Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę6,00 zł
  9.Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika kartyBez opłat
  10.Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika kartyBez opłat
  11.Transakcje bezgotówkowe *Bez opłat
  12.Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: – w kraju – za granicą **3% min 5,00 zł 3% min 10,00 zł
  13.Przelew z karty3% min 5,00 zł
  14.Sprawdzenie salda w bankomatach ***Bez opłat
  15.Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres5,00 zł
  16.Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. Ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługęBez opłat
  17.Zmiana danych Użytkownika karty10,00 zł
  18.Czasowe zablokowanie odblokowanie kartyBez opłat
  19.Obsługa nieterminowej spłaty ****20,00 zł
  20.Zmiana limitów na karcie20,00 zł
  21.Minimalna spłata zadłużenia na karcie (miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego)5% min. 100,00 zł
  Karta kredytowa VISA Business GOLD
  1.Opłata przygotowawcza od złożonego wniosku o kartę kredytowąBez opłat
  2.Wydanie nowej kartyBez opłat
  3.Wznowienie kartyBez opłat
  4.Obsługa karty kredytowej: opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: – mniej niż 50.000,00 zł – co najmniej 50.000,00 złOpłata roczna

  250,00 zł 0,00 zł
  5.Wydanie dodatkowej kartyBez opłat
  6.Obsługa dodatkowej karty50,00 zł (opłata roczna)
  7.Wydanie duplikatu karty30,00 zł
  8.Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę6,00 zł
  9.Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika kartyBez opłat
  10.Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika kartyBez opłat
  11.Transakcje bezgotówkowe *Bez opłat
  12.Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: – w kraju – za granicą **
  3% min 5,00 zł 3% min 10,00 zł
  13.Przelew z karty3% min 5,00 zł
  14.Sprawdzenie salda w bankomatach ***Bez opłat
  15.Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres5,00 zł
  16.Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. Ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługęBez opłat
  17.Zmiana danych Użytkownika karty10,00 zł
  18.Czasowe zablokowanie odblokowanie kartyBez opłat
  19.Obsługa nieterminowej spłaty ****20,00 zł
  20.Zmiana limitów na karcie20,00 zł
  21.Minimalna spłata zadłużenia na karcie (miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego)5% min. 100,00 zł

  * Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą.

  ** Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych pobierana jest dodatkowa marża Banku – 2% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż EUR.

  *** Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usług.

  **** Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/ upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową.

  VII. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WINDYKACJĄ I RESTRUKTURYZACJĄ WIERZYTELNOŚCI BANKU

  1.Wysłanie monitu do Kredytobiorcy lub Poręczyciela po upływie terminu spłaty raty kredytu lub odsetek – za każde upomnienie lub inne pismo wzywające do spłaty ( np. ostateczne wezwanie do zapłaty) (opłatę pobiera się od Kredytobiorcy za wysłanie upomnienia zarówno do Kredytobiorcy i do Poręczyciela)
  bez opłat
  2.Zawarcie z Klientem porozumienia co do spłaty długu (z wyłączeniem restrukturyzacji realizowanej na podstawie art. 75c Ustawy Prawo bankowe)2,00% kwoty kapitału nie mniej niż 300,00 zł z okresem spłaty do 5 lat
  2,00% kwoty kapitału nie mniej niż 500,00 zł z okresem spłaty powyżej 5 lat
  3.Sporządzenie dokumentu wypowiadającego umowę – od egzemplarzabez opłat
  4.Wypisanie wekslabez opłat
  5.Wezwanie do wykupu wekslabez opłat

  VIII. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE

  1.CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KASOWĄ
  1.1Wpłaty gotówkowe

  a) wpłaty na rachunki prowadzone przez inne Banki

  b) wpłaty składek do ZUS

  c) wpłata na rzecz Krajowej Administracji Skarbowej (zapłata
  podatków/ ceł)

  d) wpłaty na rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach

  e) wpłaty tytułem czynszu na rachunki Spółdzielni Mieszkaniowych prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem

  f) wpłaty tytułem czynszu na rzecz Gminy Kolonowskie

  g) wpłaty na rachunki Kanalizacji Gminy Kolonowskie KGK Sp. z o.o.


  0,50% nie mniej niż 5,00 zł

  10,00 zł (niezależnie od
  kwoty)

  10,00 zł (niezależnie od
  kwoty)

  3,50 zł (niezależnie od kwoty)  3,50 zł (niezależnie od kwoty)

  3,50 zł (niezależnie od kwoty)

  3,50 zł (niezależnie od
  kwoty)
  1.2Transakcja okazjonalna1,00% nie mniej niż 100,00 zł
  1.3Wpłaty na rachunki prowadzone przez BS w Zawadzkiem dokonywane przez klientów nie będących ich posiadaczami1,00% nie mniej niż 10,00 zł o ile umowa nie stanowi inaczej
  1.4Wpłaty na rachunki dokonywane w bilonie0,50% nie mniej niż 20,00 zł
  1.5Wpłaty na rachunki Jednostek Samorządu Terenowego prowadzonych przez BS w Zawadzkiem
  4,50 zł (niezależnie od kwoty)
  1.6Wpłaty dokonywane na rachunki podmiotów objętych umową o obsługę Bankową zawartą z Gminą RudnikiBez opłat
  1.7Zamiana (rozmiana) w kasie na inne nominały znaków pieniężnych0,50% wartości rozmiany nie mniej niż 5,00 zł
  2.POZOSTAŁE CZYNNOŚCI
  2.1Prowizja od wypłaty gotówki nieawizowanej20,00 zł
  2.2Wypłata gotówkowa z konta (zlecenie do wypłaty) – opłatę pobiera się od jednego zlecenia wypłaty
  a) do 1.000,00 zł.
  b) powyżej 1.000,00 zł.


  5,00 zł
  5,00 zł. + 1,00 zł. za każde rozpoczęte 100,00 zł
  2.3Wystawienie opinii bankowej200,00 zł
  2.4Za złożenie depozytu w BS Zawadzkiem *,**100,00 zł. (opłata miesięczna)
  2.5Zastrzeżenie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość **100,00 zł
  2.6Odwołanie zastrzeżenia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość **100,00 zł
  2.7Za odpis/duplikat/kserokopię dowodu księgowego ( za dokument)
  a) za rok bieżący
  b) za rok poprzedni


  5,00 zł
  7,00 zł
  2.8Za wydanie odpisu/duplikatu/kserokopii umowy rachunku bankowego lub kredytowej20,00 zł

  * z wyłączeniem karty pojazdu stanowiącej zabezpieczenie kredytu

  Uwaga: depozytów wartościowych (w szczególności: biżuterii, złota, zbiorów kolekcjonerskich, starodruków, itp.) Bank nie przyjmuje

  ** podana kwota stanowi wartość usługi netto do której Bank naliczy obowiązujący podatek VAT i wystawi Fakturę

  IX. RACHUNKI OTWARTE PRZED 12.01.2009 ROKU

  1A. PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU w PLN otwartego przed 12.01.2009 roku Oddział Gorzów Śląski
  1.A1Prowadzenie rachunku
  miesięcznie od każdego rachunku
  30,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej Prowizję pobiera się tylko za miesiące w których występują obroty90,00 zł*Bez opłat
  1.A2
  Prowadzenie dodatkowego rachunku w celu wyodrebnienia środków pieniężnych
  miesięcznie od każdego rachunku30,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej Prowizję pobiera się tylko za miesiące w których występują obroty90,00 zł*—-
  1.A3Wpłaty gotówkowe na rachunki dokonane przez posiadacza rachunkuod każdej operacjiBez opłat o ile umowa nie stanowi inaczej
  Bez opłat

  Bez opłat
  1.A4Od obrotów strony WINIENod każdej operacji0,20% o ile umowa nie stanowi inaczej min.1,00 złBez opłatBez opłat
  1.A5Od wypłat gotówkowychod każdej operacjiUwzględnione w obrotach strony WINIEN0,25% min 10,00 zł o ile umowa nie stanowi inaczejBez opłat Uwaga: wycofanie przez posiadacza wkładu w terminie 7 dni od wniesienia wkładu: 0,50% min. 5,00 maks. 10,00 zł
  1.A6Przelewy zewnętrzneod sztuki5,00 zł
  1.A7Przelew wewnętrznyod sztuki4,00 zł
  1.A8Przekaz środków w formie bezgotówkowej z rachunku rolniczego na rachunek ROR lub rachunek oszczędnościowy (nie pobiera się dodatkowej prowizji za przelew wewnętrzny)od operacji0,25% min 15,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej
  1.A9Przelewy realizowane za pomocą usługi 24.BS-Zawadzkie eCorpoNet:
  a) wewnętrzne
  b) zewnętrzne
  c) ZUS
  d) szybkie płatności
  e) w systemie SORBNET  od sztuki
  od sztuki
  od sztuki od sztuki od sztuki  0,30 zł
  1,30 zł
  3,00 zł
  5,00 zł
  30,00 zł  0,30 zł
  1,30 zł
  3,00 zł
  5,00 zł
  30,00 zł
  1.A10Przelewy ZUSod sztuki7,00 zł.7,00 zł.
  Zastrzeżenia: – z obrotów strony WINIEN wyłącza się: spłaty zobowiązań wobec BS Zawadzkie, – z obrotów strony WINIEN wyłącza się: przelewy ZUS od których pobiera się prowizję według zasad określonych w pkt. 1A10 – z obrotów strony WINIEN wyłącza się: przelewy z wykorzystaniem usługi 24.BS-Zawadzkie oraz eCorpoNet od których pobiera się prowizję według zasad określonych w pkt. 1.A9 – transakcje kartą bankomatową nie stanowią wypłaty gotówkowej (rachunek bieżący dla rolników). – prowizja od wypłat gotówkowych z rachunku bieżącego rolnika pobierana w ciężar rachunku klienta.
  1B. PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU w PLN otwartego przed 12.01.2009 roku Oddział Olesno
  1.B1Prowadzenie rachunku
  miesięcznie od każdego rachunku
  30,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej Prowizję pobiera się tylko za miesiące w których występują obroty90,00 zł.*Bez opłat
  1.B2
  Prowadzenie dodatkowego rachunku w celu wyodrębnienia środków pieniężnych
  miesięcznie od każdego rachunku30,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej Prowizję pobiera się tylko za miesiące w których występują obroty90,00 zł.*—-
  1.B3Wpłaty gotówkowe na rachunki dokonane przez posiadacza rachunkuod każdej operacjiBez opłat o ile umowa nie stanowi inaczej
  Bez opłat
  Bez opłat
  1.B4Od obrotów strony WINIENod sumy operacji0,40% (od sumy operacji w danym dniu) o ile umowa nie stanowi inaczej Prowizja pobierana dzienne0,40% (od sumy operacji w miesiącu) o ile umowa nie stanowi inaczej Prowizja pobierana raz w miesiącuBez opłat Uwaga: wycofanie przez posiadacza wkładu w terminie 7 dni od wniesienia wkładu: 0,50% min. 5,00 maks. 10,00 zł
  1.B5Przelewy realizowane za pomocą usługi 24.BS-Zawadzkie eCorpoNet:
  a) wewnętrzne
  b) zewnętrzne
  c) ZUS
  d) szybkie płatności
  e) w systemie SORBNET  od sztuki
  od sztuki
  od sztuki
  od sztuki od sztuki  0,30 zł
  1,30 zł
  3,00 zł
  5,00 zł
  30,00 zł  0,30 zł
  1,30 zł
  3,00 zł
  5,00 zł 30,00 zł
  1.B6Przelewy ZUSod sztuki7,00 zł.7,00 zł.

  Zastrzeżenia: nie uwzględnia się w obrotach strony WINIEN: transakcji dotyczących prowizji i opłat związanych z obsługą rachunku oraz podatku od dopisanych odsetek, z obrotów strony WINIEN wyłącza się przelewy ZUS, od których pobiera się prowizję określoną w punkcie 1.B6 jak również zlecenia stałe oraz polecenia zapłaty – rachunek osoby prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej traktuje się jak rachunek klienta instytucjonalnego, – z obrotów strony WINIEN wyłącza się: przelewy z wykorzystaniem usługi 24.BS-Zawadzkie lub eCorpoNet od których pobiera się prowizję według zasad określonych w części 1.B5,

  1C. PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU w PLN otwartego przed 12.01.2009 roku Oddział Radłów
  1.C1Prowadzenie rachunku
  miesięcznie od każdego rachunku
  25,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej90,00 zł.*Bez opłat
  1.C2Prowadzenie dodatkowego rachunku w celu wyodrebnienia środków pieniężnychmiesięcznie od każdego rachunku25,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej90,00 zł.*—-
  1.C3Wpłaty gotówkowe na rachunkiod każdej operacjiBez opłat o ile umowa nie stanowi inaczej
  Bez opłat
  Bez opłat
  1.C4Wypłaty gotówkowe z rachunkuod każdej operacji0,40% min 10,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej0,40% min 10,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczejBez opłat Uwaga: wycofanie przez posiadacza wkładu w terminie 7 dni od wniesienia wkładu: 0,50% min. 5,00 maks. 10,00 zł
  1.C5PRZELEWY:

  a) wewnętrzne/zewnętrzne
  b) przelewy ZUS

  od kwoty każdego przelewu  od sztuki

  0,40% min 3,50 zł. max 5,00 zł o ile umowa nie stanowi inaczej


  7,00 zł
  0,40% min 3,50 zł. max 5,00 zł o ile umowa nie stanowi inaczej

  7,00 zł
  —-
  1.C6Przekaz środków w formie bezgotówkowej z rachunku, na rachunek ROR lub rachunek oszczędnościowy (nie pobiera się dodatkowej prowizji za przelew wewnętrzny)od operacji0,50% min. 15,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej0,25% min 15,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej
  1.C7Przelewy realizowane za pomocą usługi 24.BS-Zawadzkie eCorpoNet:
  a) wewnętrzne
  b) zewnętrzne
  c) ZUS
  d) szybkie płatności
  d) w systemie SORBNET  od sztuki
  od sztuki od sztuki
  od sztuki
  od sztuki  0,30 zł
  1,30 zł
  3,00 zł
  5,00 zł
  30,00 zł  0,30 zł
  1,30 zł
  3,00 zł
  5,00 zł
  30,00 zł
  Zastrzeżenia – transakcje kartą bankomatową traktuje się jako wypłaty gotówkowe.

  * opłata roczna pobierana w pierwszym dniu roboczym każdego roku kalendarzowego.

  Skontaktuj się z nami

  Lokalizacja

  Znajdź naszą placówkę

  Infolinia

  +48 77 461 63 92

  Infolinia

  +48 77 461 63 92

  Formularz

  Formularz kontaktowy

   Napisz do nas

   Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem