24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH


Obowiązuje od dnia 20 marca 2023 roku

Zawadzkie, marzec 2023 rok

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Taryfa opłat i prowizji wchodzi w życie z dniem 20 marca 2023 roku z zastrzeżeniami, jako Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 38/21/2023 z dnia 02.03.2023 roku
 2. „Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla Osób Fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” zwana w dalszej części „Taryfą” ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w Centrali Banku oraz w jego Oddziałach.
 3. Użyte w Taryfie określenie „Bank” należy rozumieć jako Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem oraz jego Oddziały.
 4. Zarząd może podjąć decyzje o zmianie wysokości, bądź likwidacji prowizji oraz stosowaniu innych stawek w szczególności w czasie trwających kampanii promocyjnych.
 5. Nie pobiera się prowizji od wpłat gotówkowych związanych ze spłatą zobowiązań wobec Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem.
 6. Pod pojęciem „Klienta Instytucjonalnego” na potrzeby niniejszego dokumentu rozumie się osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego.
 7. Terminy spłaty kredytów liczone są od dnia zawarcia umowy kredytowej.
 8. Na życzenie Klienta Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania innej prowizji lub opłaty bankowej nie wymienionej w Taryfie w tym w szczególności:
 1. opłaty i prowizje pobrane przez banki i instytucje pośredniczące w realizacji transakcji,
 2. opłaty i prowizje za usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
 3. opłaty i prowizje wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Za czynności bankowe wykonywane przez Bank na podstawie odrębnych umów z Klientami mogą być pobrane inne prowizje i opłaty niż określone w Taryfie, na zasadach i w wysokości uzgodnionej w tych umowach.
 2. Bank pobiera prowizje lub opłaty bankowe nie wymienionej w Taryfie w wysokości i na zasadach określonych w Taryfie o ile umowa (np.: rachunku, o kredyt itd.) nie stanowi inaczej.
 3. Bank ustala prowizje i opłaty za zlecone usługi w złotych. Bank pobiera należne prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w złotych lub w walutach wymienialnych, dokonując przeliczenia stawek złotowych na walutę obcą przy zastosowaniu obowiązujących w danym dniu kursów średnich ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski. Kwoty pobranych opłat i prowizji zaokrągla się do 1 grosza.
 4. Wszystkie prowizje i opłaty określone w Taryfie pobierane są zgodnie z zasadą proporcjonalności:

13. Bank zastrzega sobie możliwość dokonania zmian stawek określonych w Taryfie w przypadku zaistnienia przynajmniej jednego z poniższych warunków:

 1. W systemie SORBNET realizowane są przelewy wysokokwotowe w kwocie wyższej lub równej 1.000.000,00 zł. Na życzenie Klienta transakcje bezgotówkowe w kwocie niższej niż 1.000.000,00 zł mogą być realizowane przez system SORBNET, za co Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą.
 2. Za wydanie zaświadczenia: o posiadanym rachunku, wysokości salda oraz potwierdzającego fakt iż rachunek jest wolny od zajęć egzekucyjnych, uprawniającego do wywozu środków w walutach wymienialnych za granicę kraju, stwierdzającego brak zadłużenia lub wysokość zadłużenia z tytułu kredytów oraz za wystawienie opinii bankowej – do kwoty określonej w Taryfie Bank naliczy obowiązujący podatek VAT i wystawi fakturę.
 3. W przypadku otwarcia rachunku w trakcie trwania miesiąca, prowizja za jego prowadzenie pobierana jest od następnego miesiąca.
 4. Zastosowany w tabelach znak „ — „ oznacza, że dana czynność/operacja nie jest realizowana w ramach danego produktu, rachunku/pakietu.
 5. Przelew wewnętrzny oznacza w szczególności przeniesienie środków:

a) z rachunku klienta w BS Zawadzkie na inny rachunek tego samego klienta w BS Zawadzkie,

b) z rachunku klienta w BS Zawadzkie na rachunek innego klienta w BS Zawadzkie.

 1. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłaty bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie według kursów obowiązujących w Banku w danym dniu i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.
 2. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi, chyba że została błędnie pobrana przez Bank.
 3. Wypłaty gotówki w kwocie przekraczającej:
 1. 50.000,00 PLN wymagają wcześniejszego 2 dniowego awizowania przez Klienta.
 2. 2.000,00 EUR w danej walucie obcej wymagają wcześniejszego 3 dniowego awizowania przez Klienta.

20. Taryfa dostępna jest w każdej Jednostce Organizacyjnej Banku oraz na stronie internetowej www.bs-zawadzkie.pl.

21.Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawartych z Bankiem i nie ulegają one zmianie.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem

I. RACHUNKI BANKOWE W WALUCIE PLN

LP.
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI

TRYB POBIERANIA OPŁAT/PROWIZJI
RACHUNEK BIEŻĄCY RACHUNEK POMOCNICZY DLA KLIENTA INSTYTUCJALNEGORACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W PLN

1. OTWARCIE, PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU w PLN

1.1Otwarcie rachunkuJednorazowo od każdego rachunkuBez opłatBez opłat
1.2Otwarcie dodatkowego rachunku w celu wyodrębnienia środków pieniężnychJednorazowo od każdego rachunku10,00 złBez opłat
1.3Prowadzenie rachunku
miesięcznie od każdego rachunku
25,00 złBez opłat
1.4Prowadzenie dodatkowego rachunku w celu wyodrębnienia środków pieniężnychmiesięcznie od każdego rachunku25,00 zł
1.5Wpłaty gotówkowe na rachunki dokonywane przez posiadacza rachunkuod każdej operacji

0,50% nie mniej niż 10,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej
Bez opłat
1.6Wypłaty gotówkowe w kasie Banku z rachunku posiadaczaod każdej operacji
0,50% nie mniej niż 10,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczejBez opłat Uwaga: wycofanie przez posiadacza wkładu w terminie 7 dni od wniesienia wkładu: 0,50% min. 5,00 maks. 10,00 zł
1.7PRZELEWY realizowane w Banku:
a) wewnętrzne
b) zewnętrzne
c) przelewy ZUS
d) w systemie SORBNET


od sztuki
od sztuki
od sztuki
od sztuki


4,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
30,00 zł
—-
1.8Przelewy realizowane za pomocą usługi 24.BS-Zawadzkie/bankowości mobilnej:
a) wewnętrzne
b) zewnętrzne
c) ZUS
d) szybkie płatności
e) przelew natychmiastowy (express elixir
f) w systemie SORBNET
od sztuki
od sztuki
od sztuki
od sztuki
od sztuki

od sztuki
0,30 zł
1,30 zł
3,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

30,00 zł
1.9Przelewy realizowane za pomocą usługi eCorpoNet: a) wewnętrzne
b) zewnętrzne
c) ZUS


od sztuki
od sztuki
od sztuki


0,30 zł
1,30 zł
3,00 zł
1.10Polecenie przelewu realizowane w ramach usługi „Pay by net”od sztuki1,50 zł
1.11Polecenie przelewu SEPA realizowanego w placówce Banku:
a) do banków krajowych
b) do banków zagranicznych


od sztuki
od sztuki


20,00 zł
5,00 zł
1.12Polecenie przelewu SEPA realizowanego za pomocą usługi 24.BS-Zawadzkie/ bankowości mobilnej:
a) do banków krajowych
b) do banków zagranicznych
od sztuki
od sztuki
20,00 zł
1,30 zł
1.13Polecenie przelewu SEPA realizowanego za pomocą usługi eCorpoNet:
a) do banków krajowych
b) do banków zagranicznych


od sztuki
od sztuki


20,00 zł
1,30 zł
1.14Przekaz środków w formie bezgotówkowej na rachunek ROR lub rachunek oszczędnościowy (nie pobiera się dodatkowej prowizji za przelew wewnętrzny)od operacji0,50% nie mniej niż 15,00 zł o ile umowa nie stanowi inaczej
2. POZOSTAŁE PROWIZJE I OPŁATY ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM
2.1Blankiety czekowe/książeczki czekoweOd każdego Blankietu/książeczki10,00 zł—-
2.2Dokonanie potwierdzenia czeku rozrachunkowegoOd każdego blankietu czekowego
20,00 zł—-
2.3Przyjęcie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego do inkasa (lista inkasowa)Od każdego blankietu czekowego20,00 zł—-

2.4
Potwierdzenie salda na rachunku lub lokacie terminowej – na dokumencie źródłowymOd każdego potwierdzenia20,00 zł20,00 zł
2.5ZLECENIA STAŁE:
a) wewnętrzne
b) zewnętrzne
Od zlecenia
4,00 zł
7,00 zł
—-
2.6Odmowa wykonania stałego zlecenia z powodu braku środków na rachunkujednorazowo10,00 zł—-

2.7
Zlecenia jednorazoweOd zlecenia10,00 zł
2.8Telefoniczny kontakt z klientem w celu wyjaśnienia: błędów w numerze IBAN, braku środków na rachunku do realizacji przelewów, braku środków na rachunku do realizacji zlecenia stałego debecie na rachunkuOd rozmowy telefonicznej10,00 zł
2.9POLECENIE ZAPŁATY:
a) Przyjęcie polecenia zapłaty
b) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika (opłata pobierana z rachunku dłużnika)
c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika (opłata pobierana z rachunku dłużnika)
d) odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty
jednorazowo


Od polecenia zapłatyOd polecenia zapłaty
Od polecenia zapłaty
5,00 zł


4,00 zł6,00 zł
10,00 zł


—-
2.10WYCIĄGI BANKOWE:
a) odbiór osobisty
b) wysłane do domu (na terenie kraju) raz w miesiącu
c) wysłane do domu (na terenie kraju) kilka razy w miesiącu
d) listem poleconym (na terenie kraju)
e) drogą pocztową za granicę
f) wysłanie wyciągu z rachunku, który nie został odebrany przez okres 30 dni
za wyciąg
za wyciąg


za wyciąg


za wyciąg

za wyciąg

za przesyłkę

Bez prowizji
Bez prowizji


Bez prowizji


10,00 zł

20,00 zł

15,00 zł

Bez prowizji
Bez prowizji


Bez prowizji


10,00 zł

20,00 zł

15,00 zł

2.11Przyjęcie i wykonanie dyspozycji pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku bankowym z innymi Bankami i InstytucjamiZa dyspozycję150,00 zł150,00 zł

2.12
Przyjęcie i wykonanie dyspozycji zablokowania i cesji środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych i innych zawartych przez posiadacza rachunku
a) z BS w Zawadzkiem
b) z innymi Bankami i Instytucjami


Za dyspozycję
Za dyspozycję


100,00 zł
150,00 zł


100,00 zł
150,00 zł
2.13Przekazanie środków w związku z zajęciem rachunku bankowego przez organ egzekucyjnya) pierwsza realizacja tytułu
b) w przypadku każdej następnej realizacji tego samego tytułu dodatkowo za każdy przelew
100,00 zł

50,00 zł100,00 zł

50,00 zł Po uzgodnieniu z organem egzekucyjnym


2.14
Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego
a) za rok bieżący
b) za rok poprzedni


Za wyciąg
Za wyciąg


7,00 zł
10,00 zł


7,00 zł
10,00 zł


2.15
Za odpis dowodu do wyciągu
a) za rok bieżący
b) za rok poprzedni


Za dokument
Za dokument


7,00 zł
10,00 zł


7,00 zł
10,00 zł
2.16Za sporządzenie wydruku obrotów (transakcji) na jednym rachunku
Za wydruk

15,00 zł
15,00 zł

2.17
Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta w czasie trwania umowyZa zmianę20,00 zł
20,00 zł
2.18Przyjęcie zgłoszenia lub dyspozycji zastrzeżenia skradzionych blankietów czekowychZa jedno zgłoszenie20,00 zł
2.19Zastrzeżenie utraconych lub skradzionych blankietów czekowychOd zastrzeżenia20,00 zł

2.20
Odwołanie zastrzeżenia utraconych blankietów czekowychZa odwołanie20,00 zł

2.21
Umorzenie utraconych lub skradzionych blankietów czekowychZa umorzenie50,00 zł
2.22Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku, wysokości salda oraz potwierdzającego fakt, iż rachunek jest wolny od zajęć egzekucyjnychZa zaświadczenie100,00 zł100,00 zł
2.23Wystawienie opinii bankowej o rachunkuZa opinię200,00 zł200,00 zł

2.24
Zablokowanie środków na rachunku na życzenie KlientaOd dyspozycji50,00 zł50,00 zł

2.25
Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki
Od wypłaty

50,00 zł

50,00 zł
2.26Likwidacja rachunkujednorazowo
Bez opłat


2.27
Likwidacja rachunku z udostępnioną kartą płatnicząjednorazowoBez opłat
2.28Likwidacja rachunku na wniosek Klienta w okresie 30 dni od daty otwarcia rachunku.jednorazowo20,00 zł

3. RACHUNEK VAT
3.1
Otwarcie rachunku
jednorazowoBez prowizji
3.2
Prowadzenie rachunku
jednorazowoBez prowizji
3.3
Likwidacja rachunku
jednorazowoBez prowizji
 1. RACHUNKI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH
LP.RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGITRYB POBIERANIA OPŁAT / PROWIZJIRachunek bankowy w walutach wymienialnychRachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych
1. OTWARCIE, PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU W WALUTACH WYMIENIALNYCH
1.1Otwarcie rachunku dla każdej waluty
jednorazowo
Bez prowizjiBez prowizji

1.2
Prowadzenie rachunkumiesięcznie dla każdej waluty25,00 zł
Bez opłat

1.3
Wpłaty gotówkowe na rachunekOd każdej operacji0,50% min. 10,00 złBez opłat
1.4Wypłaty gotówkowe z rachunkuOd każdej operacji0,50% min. 10,00 złBez opłat Uwaga: wycofanie przez Posiadacza lokaty terminowej w okresie 7 dni od daty wniesienia wkładu 0,50% min. 5,00 zł Maks.10,00 zł
1.5Opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie
b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie- opłata pobrana z konta klienta

Opłata pobrana w dniu dokonania wypłaty
następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki

0,20% kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w umowie
0,20% kwoty

0,20% kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w umowie
0,20% kwoty
1.6Polecenie przelewu SEPA realizowanego w placówce Banku:
a) do banków krajowych
b) do banków zagranicznychod sztuki
od sztuki20,00 zł
5,00 zł
1.7Polecenie przelewu SEPA realizowanego za pomocą usługi 24.BS-Zawadzkie/bankowości mobilnej:
a) do banków krajowych
b) do banków zagranicznych

od sztuki
od sztuki

20,00 zł
1,30 zł
1.8Polecenie przelewu SEPA realizowanego za pomocą usługi eCorpoNet:
a) do banków krajowych
b) do banków zagranicznychod sztuki
od sztuki20,00 zł
1,30 zł
2. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKÓW W WALUTACH WYMIENIALNYCH
2.1Wyciągi z konta bankowego
a) odbierany osobiście w banku b) wysłany drogą pocztową listem zwykłym w kraju
c) wysłany drogą pocztową listem poleconym w kraju
d) wysłany drogą pocztową za granicę kraju
Za wyciąg
Za wyciąg

Za wyciąg

Za wyciąg
Bez opłat
Bez opłat

10,00 zł

20,00 zł
Bez opłat
Bez opłat

10,00 zł

20,00 zł
2.2Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego
a) za rok bieżący b) za każdy poprzedni rok


Od wydruku
Od wydruku


7,00 zł
10,00 zł


7,00 zł
10,00 zł
2.3Za odpis dowodu do wyciągu
a) za rok bieżący
b) za rok poprzedni

Za dokument
Za dokument

7,00 zł
10,00 zł

7,00 zł
10,00 zł
2.4Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek Klienta w czasie trwania umowyZa zmianę20,00 zł20,00 zł
2.5Za sporządzenie wydruku obrotów (transakcji) na jednym rachunkuZa wydruku15,00 zł15,00 zł
2.6Wystawienie opinii bankowej o rachunkuOd sztuki200,00 zł200,00 zł
2.7Zaświadczenie o posiadanym rachunku, wysokości saldaOd sztuki100,00 zł100,00 zł
2.8Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków w walutach wymienialnych za granicę krajuOd zaświadczenia100,00 zł100,00 zł
2.9Przyjęcie i wykonanie dyspozycji pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku bankowym z innymi Bankami i InstytucjamiZa dyspozycję150,00 zł150,00 zł
2.10Przyjęcie i wykonanie dyspozycji zablokowania lub cesji środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych i innych zawartych przez posiadacza rachunku
a) z BS w Zawadzkiem
b) z innymi Bankami i Instytucjami


Za dyspozycję
Za dyspozycję


100,00 zł
150,00 zł


100,00 zł
150,00 zł
2.11
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (opłatę pobiera się z rachunku dłużnika)

a) pierwsza realizacja tytułu
b) w przypadku każdej następnej realizacji tego samego tytułu dodatkowo za każdy przelew
100,00 zł

50,00 zł
100,00 zł

50,00 zł po uzgodnieniu z organem egzekucyjnym


2.12
Likwidacja rachunkuJednorazowoBez opłat
2.13Likwidacja rachunku na wniosek Klienta w okresie 30 dni od daty otwarcia rachunku.jednorazowo20,00 zł

III. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA


USŁUGA SMS
1.Aktywacja usługijednorazowo0,00 zł0,00 zł
2.Miesięczna opłata za korzystanie z usługiraz w miesiącu3,00 zł3,00 zł
3.Opłata za każdy wysłany SMSZa SMS-a0,40 zł0,40 zł
4.Przyjęcie i zmiana dyspozycji (zmiana: nr-u telefonu, nr-u rachunku, opcji itp.)Za zmianę10,00 zł10,00 zł

USŁUGA 24.BS-ZAWADZKIE/BANKOWOŚĆ MOBILNA
1.Aktywacja usługijednorazowoBez opłatBez opłat
2.Wydanie pakietu startowegokażdorazowoBez opłatBez opłat
3.Autoryzacja transakcji płatniczych za pomocą aplikacji mobilnej BS Zawadzkie-AutoryzacjakażdorazowoBez opłatBez opłat
4.Autoryzacja transakcji za pomocą SMSZa każdego SMS-aBez opłatBez opłat
5.Zmiana karty uprawnieńkażdorazowoBez opłatBez opłat
6.Zablokowanie/ odblokowanie dostępu do rachunku przy wykorzystaniu usługikażdorazowoBez opłatBez opłat
7.Przeglądanie sald i operacjikażdorazowoBez opłatBez opłat
8.Realizacja przelewówOd sztukiZgodnie z częścią I punkt 1.8Zgodnie z częścią I punkt 1.8
9.Realizacja przelewów w obrocie dewizowymkażdorazowoJak za (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowymJak za (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym
10.Założenie/ likwidacja lokaty oszczędnościowej w walucie PLNkażdorazowoBez opłatBez opłat

USŁUGA „eCorpoNet”
1.Aktywacja usługijednorazowoBez opłatBez opłat
2.Wydanie pakietu startowegokażdorazowoBez opłatBez opłat
3.Autoryzacja transakcji płatniczych za pomocą aplikacji BS Zawadzkie-AutoryzacjakażdorazowoBez opłatBez opłat
4.Zmiana karty uprawnieńkażdorazowoBez opłatBez opłat
5.Autoryzacja transakcji płatniczych za pomocą SMSZa każdego SMS-aBez opłatBez opłat
6.Zablokowanie/ odblokowanie dostępu do rachunku przy wykorzystaniu usługikażdorazowoBez opłatBez opłat
7.Przeglądanie sald i operacjikażdorazowoBez opłatBez opłat
8.Realizacja przelewów:Od sztukiZgodnie z częścią I punkt 1.9Zgodnie z częścią I punkt 1.9
9.Realizacja przelewów w obrocie dewizowym
każdorazowo
Jak za (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowymJak za (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym
10.Założenie/ likwidacja lokaty oszczędnościowej w walucie PLN
każdorazowo
Bez opłatBez opłat

USŁUGA „eCorpoNet”
1.Aktywacja usługijednorazowoBez opłatBez opłat
2.Wydanie pakietu startowegokażdorazowoBez opłatBez opłat
3.Autoryzacja transakcji płatniczych za pomocą aplikacji BS Zawadzkie-AutoryzacjakażdorazowoBez opłatBez opłat
4.Zmiana karty uprawnieńkażdorazowoBez opłatBez opłat
5.Autoryzacja transakcji płatniczych za pomocą SMSZa każdego SMS-aBez opłatBez opłat
6.Zablokowanie/ odblokowanie dostępu do rachunku przy wykorzystaniu usługikażdorazowoBez opłatBez opłat
7.Przeglądanie sald i operacjikażdorazowoBez opłatBez opłat
8.Realizacja przelewów:Od sztukiZgodnie z częścią I punkt 1.9Zgodnie z częścią I punkt 1.9
9.Realizacja przelewów w obrocie dewizowymkażdorazowoJak za (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowymJak za (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym
10.Założenie/ likwidacja lokaty oszczędnościowej w walucie PLNkażdorazowoBez opłatBez opłat
KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA * KARTA PŁATNICZA MASTERCARD BUSINESS DEBETOWA PAYPASS
1.Opłata miesięczna za użytkowanie każdej wydanej karty do rachunku7,00 zł
2.Wydanie nowej kartyBez opłat
3.Wydanie karty wznowionejBez opłat
4.Wydanie duplikatu karty30,00 zł
5.Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika15,00 zł
6.Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych*Bez opłat
7.Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami **Bez opłat
8.Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w krajuBez opłat
9.Wypłaty gotówki zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EURBez opłat
10.Wypłaty gotówki zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie innej niż EUR oraz poza EOG2% wartości transakcji minimum 20,00 zł
11.Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą2% wartości transakcji minimum 10,00 zł
12.Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju10,00 zł
13.Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie bez generowania wydrukuBez opłat
14.Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie z generowaniem wydruku4,00 zł
15.Rozpatrzenie reklamacji lub transakcji wątpliwejBez opłat
16.Zastrzeżenie karty30,00 zł
17.Zmiana danych Użytkownika karty15,00 zł
18.Zmiana numeru PIN w Bankomatach10,00 zł
19.Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany10,00 zł
20.Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty1.000,00 zł
21.Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty10,00 zł
22.Rezygnacja Klienta z użytkowania karty30,00 zł
23.Zmiana limitów dziennych na karcie50,00 zł

* Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych dokonywanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego i PLN.

** Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku

*** Lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.

2. KARTA PŁATNICZA*: – VISA BUSINESS WALUTOWARachunek bieżący/ pomocniczy w walucie EUR
1.Opłata miesięczna za użytkowanie każdej wydanej karty do rachunku7,00 zł
2.Wydanie nowej kartyBez opłat
3.Wydanie karty wznowionejBez opłat
4.Wydanie duplikatu karty **30,00 zł
5.Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika15,00 zł
6.Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych *Bez opłat
7.Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami ***Bez opłat
8.Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju3% wartości transakcji minimum 10,00 zł
9.Wypłaty gotówki zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR3% wartości transakcji minimum 10,00 zł
10.Wypłaty gotówki zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej innej niż EUR oraz poza EOG3% wartości transakcji minimum 10,00 zł
11.Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą3% wartości transakcji minimum 10,00 zł
12.Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju3% wartości transakcji minimum 10,00 zł
13.Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej3% wartości transakcji minimum 10,00 zł
14.Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie bez generowania wydrukuBez opłat
15.Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie z generowaniem wydruku4,00 zł
16.Rozpatrzenie reklamacji lub transakcji wątpliwejBez opłat
17.Zastrzeżenie karty30,00 zł
18.Zmiana danych Użytkownika karty15,00 zł
19.Zmiana numeru PIN w Bankomatach10,00 zł
20.Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty1.000,00 zł
21.Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty10,00 zł
22.Zmiana limitów na karcie50,00 zł
23.Rezygnacja Klienta z użytkowania karty30,00 zł

* Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych dokonywanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego i PLN.

** Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku

*** Lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.

IV. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM


Realizacja przelewu walutowego otrzymanego
1.Z banków krajowych20,00 zł
2.Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURbez opłat
3.Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR20,00 zł
4.Z banków zagranicznych spoza EOG20,00 zł

Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG*
1.Realizowane w placówce Banku30,00 zł
2.Realizowane za pośrednictwem usługi 24.BS-Zawadzkie30,00 zł
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty*
1.Realizowane w placówce Banku20,00 zł
2.Realizowane za pośrednictwem usługi 24.BS-Zawadzkie20,00 zł
3.Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Grupie BPS20,00 zł
4.Polecenie przelewu w walucie obcej na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem – realizowane w placówce Banku lub za pośrednictwem bankowości internetowej10,00 zł

Pozostałe opłaty
1.Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta**100,00 zł + koszty banków trzecich
2.Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym („pilnym”) dostępna w EUR, USD, GBP, PLN150,00 zł
3.Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR80,00 zł
4.Zmiany/ korekty/ odwołania zrealizowanego polecenia przelewu, wykonane na zlecenie Klienta100,00 zł + koszty banków trzecich
5.Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego20,00 zł
6.Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku)10,00 zł

V. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW, GWARANCJI I PROMES

1.Opłata przygotowawcza od złożonego wniosku kredytowego, wniosku o zlecenie udzielenia gwarancji, promesy:
a) do kwoty 100.000,00 PLN
a) do kwoty 200.000,00 PLN,
b) powyżej kwoty 200.000,00 PLN100,00 zł
200,00 zł
300,00 zł
2.Prowizja od kwoty przyznanego kredytu w rachunku bieżącym*1,50% nie mniej niż 250,00 zł
3.Prowizja od kwoty przyznanego kredytu obrotowego na działalność gospodarczą**
a) z terminem do 1 roku
b) z terminem spłaty do 2 lat
c) z terminem spłaty do 3 lat
d) z terminem spłaty do 5 lat


1,20% nie mniej niż 250,00 zł
1,50% nie mniej niż 250,00 zł
1,70% nie mniej niż 250,00 zł
1,00% nie mniej niż 250,00 zł
4.Prowizja od kwoty przyznanego kredytu inwestycyjnych na działalność gospodarczą**
a) z terminem do 1 roku
b) z terminem spłaty do 2 lat
c) z terminem spłaty do 3 lat
d) z terminem spłaty do 5 lat
e) z terminem spłaty powyżej 5 lat


1,20% nie mniej niż 250,00 zł
1,50% nie mniej niż 250,00 zł
1,70% nie mniej niż 250,00 zł 2,00% nie mniej niż 250,00 zł 2,20% nie mniej niż 250,00 zł
5.Prowizja od kredytu inwestycyjnego dla Wspólnot Mieszkaniowych2,00%
6.Prowizja od udzielonych gwarancji – za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres obowiązywania gwarancji
a) gwarancja bankowa udzielona do kwoty 50.000,00 zł
b) gwarancja bankowa udzielona powyżej kwoty 50.000,00zł


0,50%-2,00% nie mniej niż 350,00zł
0,60%-2,00% nie mniej niż 450,00zł
7.Rozpatrzenie wniosku i udzielenie promesy kredytu / promesy gwarancji liczonej od kwoty przyrzeczonej kredytu / promesy gwarancji
0,20% min. 300,00 zł
8.Rozpatrzenie wniosku Kredytobiorcy w sprawie ustalenia nowych warunków umowy kredytowej skutkującej:
a) prolongatą terminu spłaty kredytu, jego części lub odsetek
b) zmianą ustanowionej w umowie kredytu prawnej formy zabezpieczenia
c) zmianą innych warunków umowy, z wyłączeniem zmiany terminów i kwot uruchomienia transz kredytu


1,00% kwoty prolongowanej, nie mniej niż 250,00 zł

250,00 zł

250,00 zł
9.Prowizja od zaangażowania bilansowego kredytu obrotowego z terminem spłaty do 5 lat na dzień 31.12 każdego roku0,50 % (płatne do 31.01 następnego roku)
10.Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego brak zadłużenia lub wysokość zadłużenia z tytułu kredytów100,00 zł
11.Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia lub opinii posiadanej zdolności kredytowej300,00 zł
12.Sporządzenie na wniosek Klienta pisemnego wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej (od kwoty wnioskowanego lub udzielonego kredytu)2,00% kwoty wniosku kredytowego, nie mniej niż 300,00 zł
13.Prowizja za realizację stałego zlecenia dotyczącego spłaty kredytów (dotyczy umów kredytowych zawartych od dnia 01 lipca 2021 roku1,00 zł

*dopuszcza się możliwość negocjowania prowizji dla kredytów w rachunku bieżącym w granicach od 0,1 – 0,5%.

Jeśli w czasie trwania umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym zostanie podwyższona kwota tego kredytu na wniosek klienta to pobiera się prowizję od kwoty podwyższanej tak jak za okres pierwotny.

Jeśli w czasie trwania umowy o Kredyt w rachunku bieżącym kwota kredytu ulegnie obniżeniu to zapłacona przez Klienta prowizja nie podlega zwrotowi.

** dopuszcza się możliwość negocjowania prowizji dla kredytów wymienionych w pkt. 4 i 5 z terminem

spłaty powyżej 12 miesięcy maksymalnie o 0,2% (z wyłączeniem kredytów obrotowych z terminem

VI. KARTY KREDYTOWE

Karta kredytowa VISA Business Credit
Opłata przygotowawcza od złożonego wniosku o kartę kredytowąBez opłat
2.Wydanie nowej kartyBez opłat
3.Wznowienie kartyBez opłat
4.Obsługa karty kredytowej: opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła:
– mniej niż 20.000,00 zł
– co najmniej 20.000,00 zł
Opłata roczna


75,00 zł
0,00 zł
5.Wydanie dodatkowej kartyBez opłat
6.Obsługa dodatkowej karty25,00 zł (opłata roczna)
7.Wydanie duplikatu karty30,00 zł
8.Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę6,00 zł
9.Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika kartyBez opłat
10.Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika kartyBez opłat
11.Transakcje bezgotówkowe *Bez opłat
12.Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków:
– w kraju
– za granicą **

3% min 5,00 zł
3% min 10,00 zł
13.Przelew z karty3% min 5,00 zł
14.Sprawdzenie salda w bankomatach ***Bez opłat
15.Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres5,00 zł
16.Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. Ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługęBez opłat
17.Zmiana danych Użytkownika karty10,00 zł
18.Czasowe zablokowanie odblokowanie kartyBez opłat
19.Obsługa nieterminowej spłaty ****20,00 zł
20.Zmiana limitów na karcie20,00 zł
21.Minimalna spłata zadłużenia na karcie (miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego)5% min. 100,00 zł
Karta kredytowa VISA Business GOLD
1.Opłata przygotowawcza od złożonego wniosku o kartę kredytowąBez opłat
2.Wydanie nowej kartyBez opłat
3.Wznowienie kartyBez opłat
4.Obsługa karty kredytowej: opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła:
– mniej niż 50.000,00 zł
– co najmniej 50.000,00 zł
Opłata roczna


250,00 zł
0,00 zł
5.Wydanie dodatkowej kartyBez opłat
6.Obsługa dodatkowej karty50,00 zł (opłata roczna)
7.Wydanie duplikatu karty30,00 zł
8.Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę6,00 zł
9.Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika kartyBez opłat
10.Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika kartyBez opłat
11.Transakcje bezgotówkowe *Bez opłat
12.Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków:
– w kraju
– za granicą **

3% min 5,00 zł 3% min 10,00 zł
13.Przelew z karty3% min 5,00 zł
14.Sprawdzenie salda w bankomatach ***Bez opłat
15.Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres5,00 zł
16.Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. Ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługęBez opłat
17.Zmiana danych Użytkownika karty10,00 zł
18.Czasowe zablokowanie odblokowanie kartyBez opłat
19.Obsługa nieterminowej spłaty ****20,00 zł
20.Zmiana limitów na karcie20,00 zł
21.Minimalna spłata zadłużenia na karcie (miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego)5% min. 100,00 zł

* Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą.

** Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych pobierana jest

dodatkowa marża Banku – 2% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku

transakcji dokonywanych w walutach innych niż EUR.

*** Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usług.

**** Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/ upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową.

VII. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WINDYKACJĄ I RESTRUKTURYZACJĄ WIERZYTELNOŚCI BANKU

1.Wysłanie monitu do Kredytobiorcy lub Poręczyciela po upływie terminu spłaty raty kredytu lub odsetek – za każde upomnienie lub inne pismo wzywające do spłaty ( np. ostateczne wezwanie do zapłaty) (opłatę pobiera się od Kredytobiorcy za wysłanie upomnienia zarówno do Kredytobiorcy i do Poręczyciela)30,00 zł
2.Zawarcie z Klientem porozumienia co do spłaty długu (z wyłączeniem restrukturyzacji realizowanej na podstawie art. 75c Ustawy Prawo bankowe)2,00% kwoty kapitału nie mniej niż 300,00 zł z okresem spłaty do 5 lat
2,00% kwoty kapitału nie mniej niż 500,00 zł z okresem spłaty powyżej 5 lat
3.Sporządzenie dokumentu wypowiadającego umowę – od egzemplarza100,00 zł
4.Wypisanie weksla100,00 zł
5.Wezwanie do wykupu weksla100,00 zł

VIII. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE

1.CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KASOWĄ
1.1Wpłaty gotówkowe
a) wpłaty na rachunki prowadzone przez inne Banki
b) wpłaty składek do ZUS
c) wpłata na rzecz Krajowej Administracji Skarbowej (zapłata podatków/ ceł)
d) wpłaty na rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
e) wpłaty tytułem czynszu na rachunki Spółdzielni Mieszkaniowych prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
f) wpłaty tytułem czynszu na rzecz Gminy Kolonowskie
g) wpłaty na rachunki Kanalizacji Gminy Kolonowskie KGK Sp. z o.o.

0,50% nie mniej niż 5,00 zł
10,00 zł (niezależnie od kwoty) 10,00 zł (niezależnie od kwoty) 3,50 zł (niezależnie od kwoty)


3,50 zł (niezależnie od kwoty)


3,50 zł (niezależnie od kwoty)
3,50 zł (niezależnie od kwoty)
1.2Transakcja okazjonalna1,00% nie mniej niż 100,00 zł
1.3Wpłaty na rachunki prowadzone przez BS w Zawadzkiem dokonywane przez klientów nie będących ich posiadaczami1,00% nie mniej niż 10,00 zł o ile umowa nie stanowi inaczej
1.4Wpłaty na rachunki dokonywane w bilonie0,50% nie mniej niż 20,00 zł
1.5Wpłaty na rachunki Jednostek Samorządu Terenowego prowadzonych przez BS w Zawadzkiem
4,50 zł (niezależnie od kwoty)
1.6Wpłaty dokonywane na rachunki podmiotów objętych umową o obsługę Bankową zawartą z Gminą RudnikiBez opłat
1.7Zamiana (rozmiana) w kasie na inne nominały znaków pieniężnych0,50% wartości rozmiany nie mniej niż 5,00 zł
2.POZOSTAŁE CZYNNOŚCI
2.1Prowizja od wypłaty gotówki nieawizowanej20,00 zł
2.2Wypłata gotówkowa z konta (zlecenie do wypłaty) – opłatę pobiera się od jednego zlecenia wypłaty
a) do 1.000,00 zł
. b) powyżej 1.000,00 zł.


5,00 zł
5,00 zł. + 1,00 zł. za każde rozpoczęte 100,00 zł
2.3Wystawienie opinii bankowej200,00 zł
2.4Za złożenie depozytu w BS Zawadzkiem *,**100,00 zł. (opłata miesięczna)
2.5Zastrzeżenie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość **100,00 zł
2.6Odwołanie zastrzeżenia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość **100,00 zł
2.7Za odpis/duplikat/kserokopię dowodu księgowego ( za dokument)
a) za rok bieżący
b) za rok poprzedni


5,00 zł
7,00 zł
2.8Za wydanie odpisu/duplikatu/kserokopii umowy rachunku bankowego lub kredytowej20,00 zł

* z wyłączeniem karty pojazdu stanowiącej zabezpieczenie kredytu

Uwaga: depozytów wartościowych (w szczególności: biżuterii, złota, zbiorów kolekcjonerskich, starodruków, itp.) Bank nie przyjmuje

** podana kwota stanowi wartość usługi netto do której Bank naliczy obowiązujący podatek VAT i wystawi Fakturę

IX. RACHUNKI OTWARTE PRZED 12.01.2009 ROKU

1A. PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU w PLN otwartego przed 12.01.2009 roku Oddział Gorzów Śląski
1.A1Prowadzenie rachunku
miesięcznie od każdego rachunku
30,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej Prowizję pobiera się tylko za miesiące w których występują obrotyBez opłat
1.A2
Prowadzenie dodatkowego rachunku w celu wyodrebnienia środków pieniężnych
miesięcznie od każdego rachunku30,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej Prowizję pobiera się tylko za miesiące w których występują obroty—-
1.A3Wpłaty gotówkowe na rachunki dokonane przez posiadacza rachunkuod każdej operacjiBez opłat o ile umowa nie stanowi inaczej
Bez opłat
1.A4Od obrotów strony WINIENod każdej operacji0,20% o ile umowa nie stanowi inaczej min.1,00 złBez opłat
1.A5Od wypłat gotówkowychod każdej operacjiUwzględnione w obrotach strony WINIENBez opłat Uwaga: wycofanie przez posiadacza wkładu w terminie 7 dni od wniesienia wkładu: 0,50% min. 5,00 maks. 10,00 zł
1.A6Przelewy zewnętrzneod sztuki
1.A7Przelew wewnętrznyod sztuki
1.A8Przekaz środków w formie bezgotówkowej z rachunku rolniczego na rachunek ROR lub rachunek oszczędnościowy (nie pobiera się dodatkowej prowizji za przelew wewnętrzny)od operacji
1.A9Przelewy realizowane za pomocą usługi 24.BS-Zawadzkie eCorpoNet:
a) wewnętrzne
b) zewnętrzne
c) ZUS
d) szybkie płatności
e) w systemie SORBNETod sztuki
od sztuki
od sztuki
od sztuki
od sztuki0,30 zł
1,30 zł
3,00 zł
5,00 zł
30,00 zł
1.A10Przelewy ZUSod sztuki7,00 zł.
Zastrzeżenia: – z obrotów strony WINIEN wyłącza się: spłaty zobowiązań wobec BS Zawadzkie, – z obrotów strony WINIEN wyłącza się: przelewy ZUS od których pobiera się prowizję według zasad określonych w pkt. 1A10 – z obrotów strony WINIEN wyłącza się: przelewy z wykorzystaniem usługi 24.BS-Zawadzkie oraz eCorpoNet od których pobiera się prowizję według zasad określonych w pkt. 1.A9
1B. PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU w PLN otwartego przed 12.01.2009 roku Oddział Olesno
1.B1Prowadzenie rachunku
miesięcznie od każdego rachunku
30,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej Prowizję pobiera się tylko za miesiące w których występują obrotyBez opłat
1.B2
Prowadzenie dodatkowego rachunku w celu wyodrębnienia środków pieniężnych
miesięcznie od każdego rachunku30,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej Prowizję pobiera się tylko za miesiące w których występują obroty—-
1.B3Wpłaty gotówkowe na rachunki dokonane przez posiadacza rachunkuod każdej operacjiBez opłat o ile umowa nie stanowi inaczejBez opłat
1.B4Od obrotów strony WINIENod sumy operacji0,40% (od sumy operacji w danym dniu) o ile umowa nie stanowi inaczej Prowizja pobierana dzienneBez opłat Uwaga: wycofanie przez posiadacza wkładu w terminie 7 dni od wniesienia wkładu: 0,50% min. 5,00 maks. 10,00 zł
1.B5Przelewy realizowane za pomocą usługi 24.BS-Zawadzkie eCorpoNet:
a) wewnętrzne
b) zewnętrzne
c) ZUS
d) szybkie płatności
e) w systemie SORBNETod sztuki
od sztuki
od sztuki
od sztuki
od sztuki0,30 zł
1,30 zł
3,00 zł
5,00 zł
30,00 zł
1.B6Przelewy ZUSod sztuki7,00 zł.

Zastrzeżenia: nie uwzględnia się w obrotach strony WINIEN: transakcji dotyczących prowizji i opłat związanych z obsługą rachunku oraz podatku od dopisanych odsetek, z obrotów strony WINIEN wyłącza się przelewy ZUS, od których pobiera się prowizję określoną w punkcie 1.B6 jak również zlecenia stałe oraz polecenia zapłaty – z obrotów strony WINIEN wyłącza się: przelewy z wykorzystaniem usługi 24.BS-Zawadzkie lub eCorpoNet od których pobiera się prowizję według zasad określonych w części 1.B5,

1C. PROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE RACHUNKU w PLN otwartego przed 12.01.2009 roku Oddział Radłów
1.C1Prowadzenie rachunku
miesięcznie od każdego rachunku
25,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczejBez opłat
1.C2Prowadzenie dodatkowego rachunku w celu wyodrebnienia środków pieniężnychmiesięcznie od każdego rachunku25,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej—-
1.C3Wpłaty gotówkowe na rachunkiod każdej operacjiBez opłat o ile umowa nie stanowi inaczejBez opłat
1.C4Wypłaty gotówkowe z rachunkuod każdej operacji0,40% min 10,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczejBez opłat Uwaga: wycofanie przez posiadacza wkładu w terminie 7 dni od wniesienia wkładu: 0,50% min. 5,00 maks. 10,00 zł
1.C5PRZELEWY:

a) wewnętrzne/zewnętrzne


b) przelewy ZUS

od kwoty każdego przelewu


od sztuki

0,40% min 3,50 zł. max 5,00 zł o ile umowa nie stanowi inaczej

7,00 zł
—-
1.C6Przekaz środków w formie bezgotówkowej z rachunku, na rachunek ROR lub rachunek oszczędnościowy (nie pobiera się dodatkowej prowizji za przelew wewnętrzny)od operacji0,50% min. 15,00 zł. o ile umowa nie stanowi inaczej
1.C7Przelewy realizowane za pomocą usługi 24.BS-Zawadzkie eCorpoNet:
a) wewnętrzne
b) zewnętrzne
c) ZUS
d) szybkie płatności
e) w systemie SORBNETod sztuki
od sztuki
od sztuki
od sztuki
od sztuki


0,30 zł
1,30 zł
3,00 zł
5,00 zł
30,00 zł
Zastrzeżenia – transakcje kartą bankomatową traktuje się jako wypłaty gotówkowe.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

  Napisz do nas

  Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem