24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Rachunek rozliczeniowy pomocniczy

Rachunek rozliczeniowy pomocniczy

Rachunek rozliczeniowy pomocniczy


Służy do przeprowadzania przez Posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych w innych jednostkach Banku lub w innych Bankach niż Bank prowadzący rachunek bieżący.

Przeznaczenie rachunku

Dla kogo?

Posiadaczem rachunku rozliczeniowego może być:

Bank otwiera rachunki rozliczeniowe dla podmiotów gospodarczych o ile posiadają one status rezydenta.

Korzyści

Waluta PLN

Minimalna wpłata

Nie występuje

Dysponowanie środkami

Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości wolnych środków.
Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Rozliczenia gotówkowe dokonywane są:

Rozliczenia bezgotówkowe dokonywane są:

Oprocentowanie

Środki pieniężne gromadzone na rachunkach rozliczeniowych mogą być:

Dyspozycje do rachunku

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do dysponowania rachunkiem bieżącym lub środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bieżącym, w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Czeki

Bank na wniosek Posiadacza rachunku wydaje blankiety czekowe gotówkowe (zawierające w treści imię i nazwisko osoby, na którą czek został wystawiony) i rozrachunkowe (opatrzone klauzulą „do rozrachunku”).

Czeki są ważne 10 dni od daty wystawienia.

Stałe zlecenia

Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi wykonywanie płatności związanych z prowadzoną działalnością, regulowanych okresowo w podanych terminach, o stałej lub zmiennej kwocie, np. z tytułu wynajmu lokali, ubezpieczania, spłaty kredytów, zobowiązań podatkowych, telefonu i innych.

Karty bankowe

Bank wydaje karty bankowe do rachunków rozliczeniowych. Karty bankowe umożliwiają dostęp do środków zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym poprzez realizowanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi, wypłat gotówkowych w bankomatach zarówno w kraju jak i za granicą.

Wyciągi bankowe

Po każdej zmianie salda rachunku rozliczeniowego Bank sporządza wyciąg bankowy, z tym że jednym wyciągiem objęte są wszystkie zmiany dokonane w tym samym dniu. Do wyciągu bankowego Bank załącza kopie dokumentów rozliczeniowych.

Zawarcie umowy

Występując o otwarcie rachunku rozliczeniowego Wnioskodawca składa następujące dokumenty:

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem