24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Rachunek rozliczeniowy bieżący

Rachunek rozliczeniowy bieżący

Rachunek rozliczeniowy bieżący


To podstawowy rachunek podmiotu gospodarczego, który służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami.

Przeznaczenie rachunku

Dla kogo?

Posiadaczem rachunku rozliczeniowego może być:

Bank otwiera rachunki rozliczeniowe dla podmiotów gospodarczych o ile posiadają one status rezydenta.

Korzyści

Waluta PLN

Minimalna wpłata

Nie występuje

Dysponowanie środkami

Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości wolnych środków.
Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Rozliczenia gotówkowe dokonywane są:

Rozliczenia bezgotówkowe dokonywane są:

Oprocentowanie

Środki pieniężne gromadzone na rachunkach rozliczeniowych mogą być:

Dyspozycje do rachunku

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do dysponowania rachunkiem bieżącym lub środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bieżącym, w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Czeki

Bank na wniosek Posiadacza rachunku wydaje blankiety czekowe gotówkowe (zawierające w treści imię i nazwisko osoby, na którą czek został wystawiony) i rozrachunkowe (opatrzone klauzulą „do rozrachunku”).

Czeki są ważne 10 dni od daty wystawienia.

Stałe zlecenia

Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi wykonywanie płatności związanych z prowadzoną działalnością, regulowanych okresowo w podanych terminach, o stałej lub zmiennej kwocie, np. z tytułu wynajmu lokali, ubezpieczania, spłaty kredytów, zobowiązań podatkowych, telefonu i innych.

Karty bankowe

Bank wydaje karty bankowe do rachunków rozliczeniowych. Karty bankowe umożliwiają dostęp do środków zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym poprzez realizowanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi, wypłat gotówkowych w bankomatach zarówno w kraju jak i za granicą.

Wyciągi bankowe

Po każdej zmianie salda rachunku rozliczeniowego Bank sporządza wyciąg bankowy, z tym że jednym wyciągiem objęte są wszystkie zmiany dokonane w tym samym dniu. Do wyciągu bankowego Bank załącza kopie dokumentów rozliczeniowych.

Zawarcie umowy

Występując o otwarcie rachunku rozliczeniowego Wnioskodawca składa następujące dokumenty:

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem