24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Rachunek rolniczy

Rachunek rolniczy

Rachunek rolniczy


To produkt dla gospodarstw rolnych służący do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych w zakresie prowadzonej działalności rolnej.

Przeznaczenie rachunku

Rachunek służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych w zakresie prowadzonej działalności.

Dla kogo?

Rachunek rolniczy przeznaczony jest dla rolników indywidualnych.

Korzyści

Waluta PLN

Minimalna wpłata

Nie występuje

Dysponowanie środkami

Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości wolnych środków.

Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Rozliczenia gotówkowe dokonywane są:

Rozliczenia bezgotówkowe dokonywane są:

Dyspozycje do rachunku

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do dysponowania swoim rachunkiem. Pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Czeki

Bank na wniosek Posiadacza rachunku wydaje blankiety czekowe.
Czeki są ważne 10 dni od daty wystawienia.

Stałe zlecenia

Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi wykonywanie płatności związanych z prowadzoną działalnością, regulowanych okresowo w podanych terminach, o stałej lub zmiennej kwocie, np. z tytułu wynajmu lokali, ubezpieczania, spłaty kredytów, zobowiązań podatkowych, telefonu i innych.

Zlecenie na hasło

Posiadacz/Pełnomocnik rachunku lub osoba przez niego wskazana, korzystając z usługi na telefon może:

Oprocentowanie

Środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

Odsetki

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym naliczane są od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek do dnia poprzedzającego dzień wypłaty włącznie. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku są kapitalizowane na koniec każdego roku kalendarzowego.

Opłaty i prowizje

Za czynności związane z obsługą rachunku rolniczego pobierane są prowizje i opłaty zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla Klientów Instytucjonalnych i Rolników”.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem