24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Rachunek oszczędnościowy w złotych „Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE” (A’vista)

Rachunek oszczędnościowy w złotych „Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE” (A’vista)

Rachunek oszczędnościowy w złotych „Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE” (A’vista)


Przeznaczenie rachunku

Służy do przechowywania środków pieniężnych.

Dla kogo?

Rachunek oszczędnościowy „z wkładami płatnymi na każde żądanie” przeznaczony jest dla:

Korzyści

Waluta – PLN

Umowa rachunku zawierana jest na czas nieokreślony.

Minimalna wpłata 5,00 zł

Dysponowanie środkami

WPŁATY na rachunki mogą być wnoszone w placówkach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem oraz w innych Bankach i placówkach Poczty Polskiej, będącymi uczestnikami Porozumienia dotyczącego zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego.

WYPŁATY z rachunków oszczędnościowych mogą być dokonywane do wysokości środków pieniężnych przechowywanych na rachunku.

Dyspozycje do rachunku

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

Przy otwieraniu rachunku oszczędnościowego „z wkładami oszczędnościowymi płatnymi na każde żądanie” lub w czasie trwania umowy jego posiadacz może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dysponowania rachunkiem.

Pełnomocnictwo może być udzielone osobom mającym pełna zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności udzielane jest w formie pisemnej jako pełnomocnictwo stałe lub jednorazowe.

Dyspozycja na wypadek śmierci

Posiadacz rachunku oszczędnościowego „z wkładami płatnymi na każde żądanie” o pełnej zdolności do czynności prawnych może złożyć dyspozycję na wypadek śmierci na rzecz małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

Oprocentowanie

Oprocentowanie rachunku A’vista wynosi 0,20%. Odsetki za czas utrzymywania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku są naliczane od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek do dnia poprzedzającego dzień wypłaty włącznie.

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku są kapitalizowane raz w roku.

Opłaty i prowizje

Zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla Osób Fizycznych”.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem