24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy VIP (ROR VIP)

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy VIP (ROR VIP)

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy VIP (ROR VIP)


Przeznaczenie rachunku

Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy ROR – VIP służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi, a w szczególności umożliwia:

Dla kogo?

Rachunek ROR – VIP przeznaczony jest dla osób o wysokich dochodach.

ROR – VIP może być otwarty dla osoby fizycznej zatrudnionej lub zamieszkującej na terenie działania Banku.

ROR – VIP może być prowadzony jako rachunek indywidualny lub wspólny.

Korzyści

Waluta PLN

Minimalna wpłata

Kwota deklarowanych wpłat na rachunek ROR – VIP nie może być niższa niż 5.000,00 zł miesięcznie.

Dysponowanie środkami

Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości wolnych środków.

Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi wykonywanie zleceń:

Posiadacz rachunku może wydawać pisemne dyspozycje przekazywania środków z rachunku ROR VIP na wskazany rachunek bankowy, książeczkę oszczędnościową lub na rachunek lokaty terminowej.

Dyspozycje do rachunku

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

Przy otwieraniu rachunku ROR – VIP i w czasie trwania umowy jego posiadacz może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dysponowania rachunkiem.
Pełnomocnictwo może być udzielone osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności udzielane jest w formie pisemnej jako pełnomocnictwo stałe lub jednorazowe.

Dyspozycja na wypadek śmierci

Posiadacz rachunku ROR – VIP o pełnej zdolności do czynności prawnych może złożyć dyspozycję na wypadek śmierci na rzecz małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

Czeki

Posiadacz rachunku ROR – VIP może wystawić czeki:

Czeki są ważne 10 dni od daty wystawienia.

Wyciąg z konta

Operacje dokonywane na rachunkach potwierdzane są wyciągami bankowymi generowanymi raz w miesiącu. Wyciąg klient może otrzymać na adres korespondencyjny lub odebrać osobiście w Banku.

Przelewy

Obsługa przelewu odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Polecenie przelewu”.
Istnieje możliwość wykonania przelewów:

Stałe zlecenia

Posiadacz rachunku może zlecić przelew pieniędzy na inny rachunek w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem lub innym banku. Zlecenia stała są szczególnie wygodne przy regulowaniu stałych opłat i zobowiązań, takich jak np.: czynsz, rachunek telefoniczny, abonament RTV, raty kredytu, składki ubezpieczeniowe, alimenty.

Informacja o stanie środków na rachunku na hasło

Informacji o obrotach o stanie rachunku Bank może udzielić posiadaczowi ROR telefonicznie na podstawie hasła. Ustalenie hasła dokonuje pisemnie posiadacz rachunku, który przejmuje całkowitą odpowiedzialność za jego udostępnienie lub zgubienie.

Usługa SMS

Jej działanie oparte jest na technologii sieci komórkowej GSM i polega na przesyłaniu komunikatorów SMS. Klient otrzymuje informacje o stanie salda rachunku na początku dnia, jeżeli w dniu poprzednim były operacje na koncie. Dodatkowo można wybrać opcję powiadamiania komunikatorem SMS po każdej zmianie salda nawet wielokrotnie w ciągu dnia.

Oprocentowanie

Oprocentowanie rachunku ROR VIP wynosi 3,00%. Odsetki naliczane są od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek do dnia poprzedzającego dzień wypłaty włącznie. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku są kapitalizowane raz w roku.

Opłaty i prowizje

Zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla Osób Fizycznych”.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem