24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR)

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR)

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR)


Przeznaczenie rachunku

Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi, a w szczególności umożliwia:

Dla kogo?

Posiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadająca źródło dochodu, przez które należy rozumieć dochody np.: z pracy, renty, emerytury, stypendium, zasiłków, czynszów i innych źródeł indywidualnie ustalonych.

ROR może być otwarty dla osoby fizycznej zatrudnionej lub zamieszkującej na terenie działania Banku.

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy może być prowadzony jako rachunek indywidualny lub wspólny.

Aktualnie można skorzystać z następujacych kont osobistych:

Korzyści

Waluta PLN

Minimalna wpłata

Kwota deklarowanych wpłat na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy nie może być niższa niż 50,00 zł miesięcznie.

Dysponowanie środkami

Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości wolnych środków.

Posiadacz rachunku może wydawać pisemne dyspozycje przekazywania środków z rachunku ROR na wskazany rachunek bankowy, książeczkę oszczędnościową lub na rachunek lokaty terminowej.

Dyspozycje do rachunku

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

Przy otwieraniu rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego i w czasie trwania umowy jego posiadacz może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dysponowania rachunkiem.

Dyspozycja na wypadek śmierci

Posiadacz rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego o pełnej zdolności do czynności prawnych może złożyć dyspozycję na wypadek śmierci na rzecz małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

Czeki

Posiadacz rachunku ROR może wystawić czeki:

Czeki są ważne 10 dni od daty wystawienia.

Wyciąg z konta

Operacje dokonywane na rachunkach potwierdzane są wyciągami bankowymi generowanymi raz w miesiącu. Wyciąg Klient może otrzymać na adres korespondencyjny lub odebrać osobiście w Banku.

Przelewy

Obsługa przelewu odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Polecenie przelewu”. Istnieje możliwość wykonania przelewów:

Stałe zlecenia

Posiadacz rachunku może zlecić przelew pieniędzy na inny rachunek w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem lub innym banku. Zlecenia stałe są szczególnie wygodne przy regulowaniu stałych opłat i zobowiązań, takich jak np.: czynsz, rachunek telefoniczny, abonament RTV, raty kredytu, składki ubezpieczeniowe, alimenty.

Usługa SMS

Jej działanie oparte jest na technologii sieci komórkowej GSM i polega na przesyłaniu komunikatorów SMS. Klient otrzymuje informacje o stanie salda rachunku na początku dnia, jeżeli w dniu poprzednim były operacje na koncie. Dodatkowo można wybrać opcję powiadamiania komunikatorem SMS po każdej zmianie salda nawet wielokrotnie w ciągu dnia.

Oprocentowanie

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, ROR, ROR BIS, ROR MEGA wynosi 0,25 %, a przy ROR MEGA PLATINIUM aż 3,00 %. Odsetki naliczane są od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek do dnia poprzedzającego dzień wypłaty włącznie. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku są kapitalizowane raz w roku.

Opłaty i prowizje

Zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla Osób Fizycznych”.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem