24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Junior (ROR Junior)

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Junior (ROR Junior)

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Junior (ROR Junior)


Przeznaczenie rachunku

Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi, a w szczególności umożliwia:

Dla kogo?

Rachunek ROR – JUNIOR jest przeznaczony dla osób powyżej 13 roku życia.

Korzyści

Waluta PLN

Minimalna wpłata

Kwota wpłat na Rachunek ROR – JUNIOR może być dowolna od 0,01 zł, jednak miesięcznie zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 50,00 zł.

Dysponowanie środkami

Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości wolnych środków.

Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi wykonywanie zleceń:

Posiadacz rachunku może wydawać pisemne dyspozycje przekazywania środków z rachunku ROR JUNIOR na wskazany rachunek bankowy, książeczkę oszczędnościową lub na rachunek lokaty terminowej.

Dyspozycje do rachunku

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

Przy otwieraniu rachunku ROR – JUNIOR i w czasie trwania umowy jego posiadacz może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dysponowania rachunkiem.
Pełnomocnictwo może być udzielone osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności udzielane jest w formie pisemnej jako pełnomocnictwo stałe lub jednorazowe.

Wyciąg z konta

Operacje dokonywane na rachunkach potwierdzane są wyciągami bankowymi generowanymi raz w miesiącu. Klient może otrzymać wyciąg na adres korespondencyjny lub odebrać osobiście w Banku.

Przelewy

Obsługa przelewu odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Polecenie przelewu”.
Istnieje możliwość wykonania przelewów:

Stałe zlecenia

Posiadacz rachunku może zlecić przelew pieniędzy na inny rachunek w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem lub innym banku. Zlecenia stałe są szczególnie wygodne przy regulowaniu stałych opłat i zobowiązań, takich jak np.: czynsz, rachunek telefoniczny, abonament RTV, raty kredytu, składki ubezpieczeniowe, alimenty.

Informacja o stanie środków na rachunku na hasło

Informacji o obrotach o stanie rachunku Bank może udzielić posiadaczowi ROR telefonicznie na podstawie hasła. Ustalenie hasła dokonuje pisemnie posiadacz rachunku, który przejmuje całkowitą odpowiedzialność za jego udostępnienie lub zgubienie.

Usługa SMS

Jej działanie oparte jest na technologii sieci komórkowej GSM i polega na przesyłaniu komunikatorów SMS. Klient otrzymuje informacje o stanie salda rachunku na początku dnia, jeżeli w dniu poprzednim były operacje na koncie. Dodatkowo można wybrać opcję powiadamiania komunikatorem SMS po każdej zmianie salda nawet wielokrotnie w ciągu dnia.

Oprocentowanie

Oprocentowanie ROR – JUNIOR wynosi 2,00%. Odsetki naliczane są od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek do dnia poprzedzającego dzień wypłaty włącznie. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku są kapitalizowane raz w roku.

Opłaty i prowizje

Zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla Osób Fizycznych”.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem