24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Lokata terminowa w złotych

Lokata terminowa w złotych

Lokata terminowa w złotych


Przeznaczenie rachunku

Wygodny instrument do gromadzenia środków pieniężnych.

Dla kogo?

Lokata terminowa w złotych jest przeznaczona dla osób fizycznych i prawnych – zarówno pełnoletnich jak i małoletnich.

Korzyści

Waluta PLN

Okresy umowy

Minimalna wpłata 500,00zł

Dysponowanie środkami

Po upływie okresu umownego środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty i należne odsetki mogą być wpłacone w formie gotówkowej lub bezgotówkowego przelewu na rachunek wskazany przez klienta.

Nie podjęcie wkładu w następnym dniu roboczym po upływie okresu umownego oznacza przedłużenie umowy o kolejny taki sam okres.

Dyspozycje do rachunku

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

Przy otwieraniu rachunku lokaty i w czasie trwania umowy jego posiadacz rachunku lokaty może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dysponowania rachunkiem.
Pełnomocnictwo może być udzielone osobom mającym pełna zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności udzielane jest w formie pisemnej jako pełnomocnictwo stałe lub jednorazowe.

Dyspozycja na wypadek śmierci

Posiadacz rachunku lokaty o pełniej zdolności do czynności prawnych może złożyć dyspozycję na wypadek śmierci na rzecz małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

Oprocentowanie

Atrakcyjne oprocentowanie, nawet 4,90%. Ponadto istnieje możliwość negocjacji oprocentowania. Stopa procentowa lokat jest zmienna, ustalana w stosunku rocznym, a do obliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą ilość dni utrzymania lokaty oraz, że rok liczy 365 dni.

Odsetki

Odsetki od lokaty naliczane są po okresie umownym, na jaki lokata została utworzona i zgodnie z dyspozycją klienta są kapitalizowane lub stawiane do dyspozycji na wskazany rachunek bankowy. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu, a w roku 365 dni.

Opłaty i prowizje

Za świadczone czynności związane z obsługą rachunku Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem pobiera prowizje i opłaty określone w „Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla Osób Fizycznych”, z wyłączeniem otwarcia i prowadzenia rachunku, od których opłat i prowizji nie pobiera się.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem