24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Konto Oszczędnościowe Skarbonka

Konto Oszczędnościowe Skarbonka

Konto Oszczędnościowe Skarbonka


Przeznaczenie rachunku

Służy do przechowywania środków pieniężnych w złotych.

Dla kogo?

Konto oszczędnościowe „Skarbonka” przeznaczone jest dla:

Korzyści

Waluta PLN

Okres umowy

Umowa rachunku zawierana jest na czas nieokreślony.

Dysponowanie środkami

WPŁATY na kontro oszczędnościowe mogą być wnoszone bez ograniczeń ich wysokości.

WYPŁATY z rachunku oszczędnościowego mogą być dokonywane do wysokości środków pieniężnych przechowywanych na rachunku.

Dyspozycje do rachunku

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

Przy otwieraniu konta oszczędnościowego „Skarbonka” lub w czasie trwania umowy jego posiadacz może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dysponowania rachunkiem.

Pełnomocnictwo może być udzielone osobom mającym pełna zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności udzielane jest w formie pisemnej jako pełnomocnictwo stałe lub jednorazowe.

Dyspozycja na wypadek śmierci

Posiadacz konta oszczędnościowego „Skarbonka” o pełnej zdolności do czynności prawnych może złożyć dyspozycję na wypadek śmierci na rzecz małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

Oprocentowanie

Oprocentowanie konta oszczędnościowego „Skarbonka” jest progresywne i uzależnione od stanu środków na rachunku. Odsetki za czas utrzymywania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku są naliczane od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek do dnia poprzedzającego dzień wypłaty włącznie.

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie oszczędnościowym „Skarbonka” są kapitalizowane miesięcznie.

Opłaty i prowizje

Zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla Osób Fizycznych”.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem