24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne

Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne

Ubezpieczenia

Powrót do wyboru tematu

Bank prowadzi pośrednictwo w zakresie sprzedaży polis ubezpieczeniowych Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.

Ubezpieczamy:

 • majątek firmy
 • samochody
 • OC przedsiębiorcy
 • ochronę prawną

 Pełny zakres oferty ubezpieczeń majątkowych dla Przedsiębiorców znajdziesz na  << TEJ STRONIE >>

Ubezpieczenie „Generali, z myślą o domu i rodzinie”

Ubezpieczenie domów, mieszkań od ognia i innych zdarzeń losowych, rozszerzone o ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i kradzieży oraz OC w życiu prywatnym.

Atuty ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie może stanowić wymagane przez Bank zabezpieczenie kredytów hipotecznych
 • szeroki zakres ubezpieczenia z możliwością wyboru jednej z dwóch opcji ubezpieczenia domu od zdarzeń losowych – od ryzyk nazwanych (dowolnie wybrane zdarzenia, od których Klient chce chronić swój dom) oraz od wszystkich ryzyk – ALL RISKS (obejmuje zdarzenia, które nie zostały wyłączone z zakresu ubezpieczenia)
 • automatyczne określenie strefy powodziowej na podstawie lokalizacji ubezpieczanej nieruchomości
 • zakres ochrony domów w budowie może obejmować m.in. zalanie, stłuczenie elementów stałych, przepięcie, katastrofę budowlaną
 • w przypadku szkody w wyniku pożaru nie jest wymagane posiadanie dowodu dokonania przeglądu kominiarskiego w formie pełnego protokołu, a jedynie paragonu
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym zapewnia Klientowi ochronę przed roszczeniami osób, którym Klient, jego najbliżsi lub jego zwierzęta wyrządzą szkodę

Ubezpieczenie „Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii”

Ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii.

Atuty ubezpieczenia:

 • ochrona ubezpieczeniowa od utraty i uszkodzeń instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła
 • zapewnia odbudowę, naprawę, wymianę lub ponowny zakup ubezpieczonych instalacji
 • ochrona od wszystkich zdarzeń losowych (poza wyłączonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia)
 • możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego lub gorszego nasłonecznienia
 • kradzież i wandalizm w zakresie ubezpieczenia bez dodatkowych opłat

Ubezpieczenie domów i mieszkań „Cztery Kąty”

Ubezpieczeniem mogą być objęte nie tylko dom albo mieszkanie (ze stałymi elementami), ale również np. ruchomości domowe, szyby i przedmioty szklane, ogrodzenie wraz z siłownikami, wiaty, altany, chodniki, turbiny wiatrowe, lampy ogrodowe, garaż, nagrobki.

„Cztery Kąty” daje możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (w tym najemcy lub wynajmującego), następstw nieszczęśliwych wypadków (w tym następstw udaru mózgu i zawału serca), assistance domowego, kosztów ochrony prawnej.

Ubezpieczenie mienia  gwarantuje ochronę przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, huragan, grad, zalanie, wandalizm, przepięcia); kradzieży z włamaniem, rozboju, dewastacji; całkowitego lub częściowego stłuczenia lub rozbicia szyb; szkód wyrządzonych osobom trzecim.

„Cztery Kąty” to również pomoc specjalistów, np. hydraulika, ślusarza, stolarza w razie wystąpienia szkody lub awarii w ramach assistance.

Ubezpieczenia komunikacyjne „Generali, z myślą o aucie”

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Kompleksowa ochrona pojazdu przed skutkami zdarzeń losowych czyhających na drodze.

Atuty ubezpieczenia:

 • autocasco w formule All risk (wszystkie ryzyka) ochroni auto przed kradzieżą, wandalizmem i wszelkimi innymi zdarzeniami takimi jak grad, powódź, zderzenie z innym pojazdem lub przeszkodą
 • szeroki zakres ubezpieczenia Assistance z 3 wariantami do wyboru, z czego najtańszy wariant Komfort zapewnia nielimitowane holowanie na terenie całej Polski w razie wypadku. Najszerszy wariant Lux zapewnia pojazd zastępczy nawet do 10 dni oraz nielimitowane holowanie w całej Europie
 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków pojazdu zabezpieczy kierowcę i pasażerów przed skutkami utraty zdrowia i życia podczas podróży samochodem po Polsce i Europie
 • ubezpieczenie Autoszyby zabezpieczy szyby samochodu przed uszkodzeniem. Z tym ubezpieczeniem żaden kamień nie jest już straszny, a dodatkowo po zgłoszeniu szkody Klient nie utraci zniżek za bezszkodową jazdę

Ubezpieczenie komunikacyjne „GoAuto”

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Formuła allrisk ubezpieczenia „GoAuto” daje szeroką ochronę ubezpieczenia pojazdu, m.in. od skutków będących następstwem zderzenia z innym pojazdem, działaniem sił przyrody (np. powódź, huragan, piorun, bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych), pożaru, wybuchu, działania czynnika chemicznego i/lub termicznego, uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzieży pojazdu i/lub jego wyposażenia.

W zakresie ubezpieczenia AC refundowane są koszty holowania pojazdu, parkingu strzeżonego, dodatkowych badań technicznych oraz Klient otrzymuje ubezpieczenia assistance, w ramach którego, w przypadku zaistnienia wypadku udzielana jest pomoc: uruchomienie pojazdu na miejscu zdarzenia, jego holowania lub wynajęcie pojazdu zastępczego.

Istnieje również możliwość rozszerzenia ubezpieczenia AC o dodatkowe ubezpieczenia: szyb, opon, bagażu.

Ubezpieczenie komunikacyjne „Pakiet Auto +”

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Pakiet Auto+ zabezpiecza wszystko, co związane z samochodem i jego użytkowaniem. Aby zoptymalizować koszty ochrony ubezpieczeniowej, Klient ma możliwość swobodnego wyboru poszczególnych jej elementów. Połączenie wybranych składników w pakiet pozwala stworzyć polisę idealnie dostosowaną do potrzeb Klienta.
Zakres ubezpieczenia:

 • Autocasco – ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia
 • AutoAssistance – natychmiastowa pomoc w przypadku wystąpienia m. in. następujących wypadków ubezpieczeniowych: wypadku drogowego, awarii pojazdu, kradzieży pojazdu i innych
 • AutoSzyby – pokrycie przez InterRisk kosztów usług assistance polegających na naprawie lub wymianie szyby przedniej, bocznej lub tylnej w ubezpieczonym pojeździe
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, które zaszły w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania ubezpieczonego pojazdu
 • Ubezpieczenie Ochrony Prawnej – pokrywające koszty obrony interesów prawnych Ubezpieczonego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym w razie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego związanego z posiadaniem lub używaniem pojazdu
 • Intercasco – ubezpieczeniem objęte są szkody, które nie zostały naprawione przez sprawcę lub jego ubezpieczyciela

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

  Napisz do nas

  Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem