24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM DLA OSÓB FIZYCZNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM DLA OSÓB FIZYCZNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ZAWADZKIEM DLA OSÓB FIZYCZNYCH


Obowiązuje od dnia 20 marca 2023 roku

Zawadzkie, marzec 2023 rok

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Taryfa opłat i prowizji wchodzi w życie z dniem 20 marca 2023 roku jako Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 38/21/2023 z dnia 02 marca 2023 roku
 2. „Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla Osób Fizycznych” zwana w dalszej części „Taryfą” ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w Centrali Banku oraz jego Oddziałach.
 3. Użyte w Taryfie określenie „Bank” należy rozumieć jako Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem oraz jego Oddziały.
 4. Zarząd może podjąć decyzje o zmianie wysokości, bądź likwidacji prowizji oraz stosowaniu innych stawek w szczególności w czasie trwających kampanii promocyjnych.
 5. Nie pobiera się prowizji od operacji związanych ze spłatą zobowiązań wobec Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem.
 6. Koszty z tytułu wpłat i wypłat na książeczki A’vista i rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe realizowane w zastępczym obrocie oszczędnościowym i czekowym (w Urzędach Pocztowych i innych bankach) ponosi posiadacz rachunku według stawek tych instytucji.
 7. Terminy spłaty kredytów liczone są od dnia zawarcia umowy kredytowej.
 8. Na życzenie Klienta Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania innej prowizji lub opłaty bankowej, nie wymienionej w Taryfie w tym w szczególności:
 1. Za czynności bankowe wykonywane przez Bank na podstawie odrębnych umów z Klientami mogą być pobrane inne prowizje/opłaty niż określone w Taryfie, na zasadach i w wysokości uzgodnionej wzajemnie w tych umowach.
 2. Bank ustala prowizje i opłaty za zlecone usługi w złotych. Bank pobiera należne prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w złotych lub w walutach wymienialnych, dokonując przeliczenia stawek złotowych na walutę obcą przy zastosowaniu obowiązujących w danym dniu kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Kwoty pobranych opłat i prowizji zaokrągla się do 1 grosza.
 3. Wszystkie prowizje i opłaty określone w Taryfie pobierane są zgodnie z zasadą proporcjonalności:

a) „z góry” bezpośrednio przy wykonywaniu danej usługi,

b) cyklicznie (np. miesięcznie, kwartalnie, rocznie),

c) w terminach i na zasadach określonych w Taryfie lub zawartej umowie.

 1. Bank zastrzega sobie możliwość dokonania zmian stawek określonych w „Taryfie” w przypadku zaistnienia przynajmniej jednego z poniższych warunków:

 13. Zmiany wysokości opłat i prowizji będą odbywały się wg następujących zasad:

 14. W systemie SORBNET realizowane są przelewy wysokokwotowe w kwocie wyższej lub równej 1.000.000,00 zł. Na życzenie Klienta transakcje bezgotówkowe w kwocie niższej niż 1.000.000,00 zł mogą być realizowane przez system SORBNET, za co Bank pobiera opłatę zgodnie z „Taryfą”.

 15. Za wydanie zaświadczenia: o posiadanym rachunku, wysokości salda oraz potwierdzającego fakt iż rachunek jest wolny od zajęć egzekucyjnych, uprawniającego do wywozu środków w walutach wymienialnych za granicę kraju, stwierdzającego brak zadłużenia lub wysokość zadłużenia z tytułu kredytów oraz za wystawienie opinii bankowej – do kwoty określonej w „Taryfie” Bank naliczy obowiązujący podatek VAT i wystawi fakturę.

 16.Zastosowany w tabelach znak „ — „ oznacza, że dana czynność/operacja nie jest realizowana w ramach danego produktu, rachunku/pakietu.

 17. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłaty bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie wg kursów obowiązujących w Banku w danym dniu i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.

 18. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi, chyba że została błędnie pobrana przez Bank.

 19. Wypłaty gotówki w kwocie przekraczającej:

 20. Prowizję za prowadzenie rachunków Bank pobiera w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca. W przypadku zmiany rodzaju rachunku w trakcie trwania miesiąca Bank pobiera różnicę wynikającą z prowizji w dniu przekształcenia rachunku. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca rodzaju rachunku o wyższej opłacie na produkt o niższej opłacie, pobrana prowizja nie podlega zwrotowi. W przypadku otwarcia rachunku w trakcie trwania miesiąca, prowizji za jego prowadzenie pobierana jest od następnego miesiąca. W przypadku likwidacji rachunku przez Klienta w trakcie trwania miesiąca prowizja podlega proporcjonalnemu zwrotowi

 21. Bank nie pobiera prowizji za operacje dokonywane w ramach tego samego numeru identyfikacyjnego Klienta („modula”) (przeksięgowanie środków na lokatę terminową, konto oszczędnościowe).

 22. W stosunku do Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych, Rad Rodziców oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej mają zastosowanie stawki opłat i prowizji jak dla rachunku ROR PLUS.

 23. W stosunku do Szkolnych Kas Oszczędnościowych mają zastosowanie stawki opłat i prowizji jak dla rachunku A’vista.

 24.Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2018/32 z dnia 28 września 2017 roku, uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/EU w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ujednoliconej terminologii unijnej w zakresie najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym użyte w niniejszej „Taryfie” określenia oznaczają:

 25. Taryfa dostępna jest w każdej Jednostce Organizacyjnej Banku oraz na stronie internetowej www.bs-zawadzkie.pl

 26. Powyższe postanowienia mają charakter ogólny, obowiązują wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawartych z Bankiem.

 27. O zmianie „Taryfy” Bank powiadamia Klienta nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą jej wejścia w życie, na zasadach uzgodnionych z Klientem w umowie. Brak zgłoszenia sprzeciwu Klienta wobec proponowanych zmian, przed dniem obowiązywania zmian, jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem

I. RACHUNKI BANKOWE W WALUCIE PLN

LPRODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGITRYB POBIERANIA OPŁAT, PROWIZJIRORROR PLUS
ROR JUNIOR, ROR STUDENT
ROR MEGA PLATINUMROR VIPROR MEGAROR GOLDROR SENIORRACHUNEK RODZINNYKSIĄŻECZKA A’VISTALOKATA TERMINOWA W PLN
1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU
1.1Otwarcie rachunkujednorazowo od każdego rachunkuBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłat
1.2Prowadzenie rachunkumiesięcznie od każdego rachunku5,00 zł
6,00 zł
Bez opłat18,00 zł10,00 złBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłat
2. USŁUGI ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM
2.1Wpłata gotówki na rachunekOd każdej operacjiBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłat
2.2Wypłata gotówki z rachunku (z wyłączeniem wypłaty nieawizowanej)Od każdej operacjiBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez oplatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłat
2.3Blankiety czekoweOd każdego blankietu10,00 zł10,00 zł10,00 złBez opłatBez opłat10,00 zł10,00 zł10,00 zł
2.4
Potwierdzenie salda na książeczce oszczędnościowej lub ROR
Od każdego potwierdzenia15,00 zł15,00 zł15,00 zł15,00 zł15,00 zł15,00 zł15,00 zł15,00 zł15,00 zł15,00 zł

2.5
Zlecenia stałe:
a) wewnętrzne
b) zewnętrzne

Od zlecenia Od zlecenia

4,00 zł 7,00 zł

4,00 zł 7,00 zł

4,00 zł 7,00 zł

Bez opłat
Bez opłat

4,00 zł 7,00 zł

4,00 zł 7,00 zł

4,00 zł 7,00 zł

4,00 zł
7,00 zł

2.6

Zlecenia jednorazowe

Od zlecenia

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł10,00 zł10,00 zł

2.7
Odmowa wykonania stałego zlecenia z powodu braku środków na rachunku
jednorazowoBez opłatBez opłat
Bez opłat
Bez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłat
2.8Polecenie zapłaty:
a) Przyjęcie polecenia zapłaty b) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika (opłata pobierana z rachunku dłużnika)
c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika (opłata pobierana z rachunku dłużnika)
d) odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty


Jednorazowo
Od polecenia zapłaty


Od polecenia zapłatyOd polecenia zapłaty


5,00 zł
4,00 złBez opłat10,00 zł


5,00 zł
4,00 złBez opłat10,00 zł


5.00 zł
4,00 złBez opłat
10,00 zł


Bez opłat
Bez opłatBez opłat
Bez opłat


5,00 zł
4,00 złBez opłat10,00 zł5,00 zł
4,00 złBez opłat10,00 zł5,00 zł
4,00 złBez opłat10,00 zł


5,00 zł
5,00 zł
Bez opłat10,00 zł
2.9Polecenie przelewu realizowane w Banku:
a) wewnętrzne
b) zewnętrzne
c) ZUS
d) potwierdzenie polecenia przelewu
e) w systemie SORBNETOd sztuki
Od sztuki
Od sztuki

Od sztuki

Od sztuki4,00 zł 5,00 zł 7,00 zł

10,00zł

30,00zł4,00 zł 5,00 zł 7,00 zł

10,00zł

30,00zł4,00 zł 5,00 zł 7,00 zł

10,00 zł

30,00 zł4,00 zł
5,00 zł
7,00 zł

10,00 zł

30,00 zł4,00 zł 5,00 zł
7,00 zł

10,00zł

30,00zł7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

10,00zł

30,00zł4,00 zł 5,00 zł 7,00 zł

10,00 zł

30,00 zł4,00 zł
5,00 zł
7,00 zł

10,00 zł

30,00 zł


2.10Polecenie przelewu realizowane za pomocą usługi 24.BS-Zawadzkie/ aplikacji mobilnej:
a) wewnętrzne
b) zewnętrzne
c) ZUS
d) szybkie płatności
e) przelew natychmiastowy (express elixir)
f) w systemie SORBNETod sztuki
od sztuki
od sztuki

od sztuki

od sztuki

od sztuki


0,30 zł 1,30 zł 3,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

30,00złBez opłat Bez opłat Bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

30,00 złBez opłat
Bez opłat
Bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

30,00 zł0,30 zł 1,30 zł 3,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

30,00zł

Bez opłat Bez opłat Bez opłat
5,00 zł

5,00 zł

30,00zł0,30 zł 1,30 zł 3,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

30,00 zł0,30 zł
1,30 zł
3,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

30,00 zł
2.11Polecenie przelewu realizowane w ramach usługi „Pay by net”od sztuki1,50 złBez opłatBez opłat1,50 zł1,50 zł1,50 zł1,50 zł
2.12Polecenie przelewu SEPA realizowane w placówce Banku: a) do banków krajowych
b) do banków zagranicznych
od sztuki20,00zł

5,00 zł
20,00zł

5,00 zł
20,00 zł

5,00 zł
20,00 zł

5,00 zł
20,00zł

5,00 zł
20,00zł

5,00 zł
20,00 zł

5,00 zł
20,00 zł

5,00 zł
2.13Polecenie przelewu SEPA realizowane za pomocą usługi 24.BS-Zawadzkie/ aplikacji mobilnej:
a) do banków krajowych
b) do banków zagranicznych
od sztuki

20,00zł

1,30 zł
20,00 zł

bez opłat
20,00 zł

bez opłat
20,00zł

1,30zł
20,00zł
bez opłat
20,00 zł

1,30 zł
20,00 zł

1,30 zł
2.14Przekaz środków z rachunku ROR na rachunek bieżący bądź rolniczy tej samej osoby prowadzony w BS w Zawadzkiem (nie pobiera się prowizji dodatkowej za przelew wewnętrzny)Od dyspozycji0,50% nie mniej niż 15,00 zł0,50% nie mniej niż 15,00 zł0,50% nie mniej niż 15,00 zł0,50% nie mniej niż 15,00 zł0,50% nie mniej niż 15,00 zł0,50% nie mniej niż 15,00 zł0,50% nie mniej niż 15,00 zł0,50% nie mniej niż 15,00 zł
2.15Telefoniczny kontakt z Klientem w celu wyjaśnienia: błędów w numerze IBAN, braku środków na rachunku do realizacji przelewów, braku środków na rachunku do realizacji zlecenia stałego debecie na rachunkuOd rozmowy telefonicznej10,00 zł10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł10,00 zł10,00 zł10,00 zł10,00 zł10,00 zł
2.16WYCIĄGI BANKOWE:
a) odbiór osobisty
b) wysłane do domu (na terenie kraju)
c) listem poleconym (na terenie kraju)
d) drogą pocztową za granicę
e) wysłanie wyciągu z rachunku, które nie zostały odebrane przez okres 30 dni
za wyciąg

za wyciąg


za wyciąg


za wyciągza przesyłkę

Bez
opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat


15,00zł


Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat


15,00zł

Bez opłat

Bez opłat


Bez opłat


Bez opłat15,00 zł
Bez opłat

Bez opłat


Bez opłat


Bez opłat15,00 zł
Bez
opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat


15,00zł

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat


15,00zł


Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat


15,00 złBez opłat

Bez opłat


Bez opłat


Bez opłat15,00 zł2.17Przyjęcie i wykonanie dyspozycji pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku bankowym z innymi Bankami i InstytucjamiZa dyspozycję150,00 zł150,00 zł150,00 zł150,00 zł150,00 zł150,00 zł150,00 zł150,00 zł150,00 zł150,00 zł
2.18Przyjęcie i wykonanie dyspozycji zablokowania / cesji środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych i innych zawartych przez posiadacza rachunku
a) z BS w Zawadzkiem
b) z innymi Bankami i Instytucjami
Za dyspozycję


Za dyspozycję
100,00zł


150,00zł
100,00zł


150,00zł
100,00 zł


150,00 zł

100,00 zł


150,00 zł
100,00zł


150,00zł

100,00zł


150,00zł
100,00zł


150,00zł
100,00 zł


150,00 zł
100,00 zł


150,00 zł
100,00 zł


150,00 zł
2.19Przekazanie środków w związku z zajęciem rachunku bankowego przez organ egzekucyjnya) pierwsza realizacja tytułu
b) w przypadku każdej następnej realizacji dodatkowo za każdy przelew
100,00zł
50,00 zł


100,00zł
50,00 zł


100,00 zł
50,00 zł


100,00 zł
50,00 zł


100,00zł
50,00 zł


100,00
50,00


100,00zł
50,00 zł100,00 zł
50,00 zł100,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
2.20Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego
a) za rok bieżący b) za rok poprzedniZa wyciąg

Za wyciąg7,00 zł

10,00 zł7,00 zł

10,00 zł7,00 zł

10,00 złBez opłat

Bez opłat


Bez opłat
Bez opłat7,00 zł

10,00 zł7,00 zł

10,00 zł7,00 zł

10,00 zł


2.21Za odpis dowodu do wyciągu
a) za rok bieżący b) za rok poprzedni


Za dokument

Za dokument


7,00 zł

10,00 zł


7,00 zł

10,00 zł


7,00 zł

10,00 zł


Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat Bez opłat


7,00 zł

10,00 zł


7,00 zł

10,00 zł


7,00 zł

10,00 zł

2.22
Za sporządzenie wydruku obrotów (transakcji) na jednym rachunkuZa wydruk
15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł

15,00 zł
2.23Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta w czasie trwania umowyZa zmianę15,00 zł15,00 zł15,00 zł15,00 zł15,00 zł
15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł
2.24Zmiana pełnomocnictwa do rachunku na wniosek klienta w czasie trwania umowyZa zmianęBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłat
Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat
15,00 zł15,00 zł
2.25Przyjęcie zgłoszenia lub dyspozycji zastrzeżenia o utraconej książeczce oszczędnościowej A’vista, terminowej lub blankietów czekowychZa jedno zgłoszenieBez opłatBez opłat
Bez opłat
Bez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłat
2.26Zastrzeżenie utraconej lub skradzionej książeczki oszczędnościowej A’vista lub blankietów czekowych
Od zastrzeżenia

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat


Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

2.27Odwołanie zastrzeżenia utraconej lub skradzionej książeczki oszczędnościowej A’vista lub blankietów czekowychOd dyspozycji odwołania zastrzeżeniaBez opłatBez opłat

Bez opłat

Bez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłat
2.28Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej terminowej lub A’vistaZa książeczkę50,00 zł50,00 zł
2.29Wydanie nowej książeczki oszczędnościowej A’vista lub terminowej
Za książeczkę


30,00 zł30,00 zł Pobierana w przypadku wydania nowej książeczki w miejsce umorzonej
2.30Przyjęcie lub zmiana dyspozycji zapisu na wypadek śmierciZa przyjęcie lub zmianę dyspozycji
35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł
2.31Wycofanie przez wkładcę lokaty terminowej w okresie 7 dni od daty wniesienia wkładu
0,50% ale min 5,00 zł a max 10,00 zł
2.32Wydanie zaświadczenia o posiadanych rachunkach, wysokości salda oraz potwierdzającego fakt, iż rachunek jest wolny od zajęć egzekucyjnychZa zaświadczenie
100,00100,00100,00 zł

100,00 zł

100,00zł

100,00zł
100,00zł100,00 zł
100,00 zł

100,00 zł
2.33Zablokowanie środków na rachunku na życzenie KlientaOd dyspozycji50,00 zł50,00 zł50,00 zł50,00 zł50,00 zł50,00zł50,00 zł50,00 zł50,00 zł50,00 zł
2.34Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówkiOd wypłaty50,00 zł50,00 zł50,00 zł50,00 zł50,00 zł50,00zł50,00 zł50,00 zł50,00 zł50,00 zł
2.35Likwidacja rachunkujednorazowoBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłatBez opłat10,00 zł (za zlikwidowaną książeczkę)10,00 zł (za zlikwidowaną książeczkę)
2.36Brak wpływów na rachunek z tytułu wynagrodzenia za pracę, z ZUS. KRUS (emerytura, renta, inne świadczenia)Za każdy miesiąc w którym nie wystąpił wpływ na rachunek15,00
PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY
Lp.RODZAJ CZYNNOŚCI/USŁUGITRYB POBIERANIA OPŁAT/PROWIZJIOPŁATA/PROWIZJA
1.Otwarcie rachunkujednorazowoBez opłat
2.Prowadzenie rachunkumiesięcznieBez opłat
3.Wpłaty gotówkowe na rachunekod każdej wpłatyBez opłat
4.Wypłaty gotówkowe z rachunkuod każdej wypłatyBez opłat
5.5 pierwszych transakcji bezgotówkowy w miesiącuod każdej transakcji bezgotówkowejBez opłat
6.Użytkowanie karty debetowej Visa Paywave Podstawowy Rachunek Płatniczyza wydaną kartę do rachunkuBez opłat
7.Wypłaty w bankomatach sieci Banku Spółdzielczego w Zawadzkiemod każdej wypłatyBez opłat
8.Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowamiod każdej operacjiBez opłat
9.Dostęp do bankowości internetowejod udostępnionej usługiBez opłat
10.Przyjęcie polecenia zapłatyjednorazowoBez opłat
11.Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłatyod polecenia zapłatyBez opłat
12.Wydanie duplikatu karty płatniczejza duplikat karty płatniczejBez opłat
13.Pozostałe opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą obowiązującą jak dla ROR PLUS
WYGODNE KONTO DLA KLIENTÓW ZUS
Lp.Rodzaj usług (czynności)
Tryb pobieraniaStawka
1.Otwarcie rachunkujednorazowo0 zł
2.Prowadzenie rachunkumiesięcznie1 zł
3.Wydanie / Wznowienie karty debetowej 1)jednorazowo0 zł
4.Użytkowanie karty debetowej 1)miesięcznie0 zł
5.Wypłaty gotówkowe kartą debetową we wskazanych bankomatach Grupy BPS i SGB oraz innych bankach krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 2)od transakcji0 zł
6.Dostęp do systemu bankowości elektronicznejjednorazowo0 zł
7.Przesłanie do ZUS dyspozycji posiadacza przekazywania świadczenia ZUS na wygodne Konto w Banku: w formie elektronicznej w formie papierowej pocztąza dokument za dokument0 zł wg kosztów rzeczywistych
8.Dodatkowe Ubezpieczenie Assistance 3) przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej od 13 miesiąca ochrony ubezpieczeniowejmiesięcznie
miesięcznie
0 zł
0,60 zł
9.Pozostałe opłaty i prowizje zgodnie z taryfą obowiązującą jak dla ROR PLUS
 1. Nie dotyczy naklejki zbliżeniowej
 2. Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku www.bs-zawadzkie.pl
 3. Szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia znajduje się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia assistance dla posiadaczy rachunków bankowych w ramach promocji „Wygodne konto dla klientów ZUS” wręczanych Uczestnikowi przy zawarciu Umowy o prowadzenie wygodnego Konta.

II. KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE „SKARBONKA”

LP.RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGITRYB POBIERANIA OPŁAT/PROWIZJIKONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE “SKARBONKA”
1. OTWARCIE I PROWADZENIE KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO
1.1Otwarcie konta oszczędnościowegojednorazowo od każdego rachunkuBez opłat
1.2Prowadzenie konta oszczędnościowegomiesięcznie od każdego rachunkuBez opłat
2. USŁUGI ZWIĄZANE Z KONTEM OSZCZĘDNOŚCIOWYM
2.1Wpłata gotówkowa na konto oszczędnościoweOd każdej wpłatyBez opłat
2.2Wypłata gotówkowa z konta oszczędnościowego/polecenie przelewu
a) pierwsza wypłata gotówkowa /polecenie przelewu w miesiącu
b) kolejne wypłata gotówkowa /polecenie przelewu w miesiącu
Od każdej Wypłaty/przelewu

Bez opłat

10,00 zł
2.3Polecenie przelewu realizowane w ramach usługi „Pay by net”Od sztuki1,50 zł
2.4
Potwierdzenie polecenia przelewu

Od sztuki

10,00 zł
2.5WYCIĄGI BANKOWE: a) odbiór osobisty b) wysłanie wyciągów z konta, które nie zostały odebrane przez okres 30 dni
za wyciąg za przesyłkę


Bez opłat 15,00 zł


2.6
Przyjęcie i wykonanie dyspozycji zablokowania / cesji środków na koncie z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych i innych zawartych przez posiadacza konta

a) z BS w Zawadzkiem
b) z innymi Bankami i Instytucjami


Za dyspozycję
Za dyspozycję


100,00 zł
150,00 zł
2.7Przyjęcie i wykonanie dyspozycji pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku bankowym z innymi Bankami i InstytucjamiZa dyspozycję150,00 zł
2.8Przekazanie środków w związku z zajęciem rachunku bankowego przez organ egzekucyjny
a) pierwsza realizacja tytułu
b) w przypadku każdej następnej realizacji dodatkowo za każdy przelew

100,00 zł


50,00 zł
2.9Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego
a) za rok bieżący
b) za rok poprzedni


Za wyciąg
Za wyciąg


7,00 zł
10,00 zł
2.10Za odpis dowodu do wyciągu
a) za rok bieżący
b) za rok poprzedni

Za dokument
Za dokument

7,00 zł
10,00 zł

2.11
Za sporządzenie wydruku obrotów (transakcji) na jednym koncie
Za wydruk

15,00 zł
2.12Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta w czasie trwania umowyZa zmianę15,00 zł
2.13Przyjęcie lub zmiana dyspozycji zapisu na wypadek śmierciZa przyjęcie lub zmianę dyspozycji

35,00 zł
2.14Wydanie zaświadczenia o posiadanym koncie oszczędnościowym, wysokości salda oraz potwierdzającego fakt, iż konto jest wolne od zajęć egzekucyjnych

Za zaświadczenie


100,00 zł

III. RACHUNKI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

LP.RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGITRYB POBIERANIA OPŁAT / PROWIZJIKONTO EUROLANDRACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH
OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU
1.1Otwarcie rachunku dla każdej walutyjednorazowoBez opłatBez opłat
1.2Prowadzenie rachunkumiesięcznie6,00 złBez opłat
2. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z RACHUNKAMI WALUTOWYMI
2.1Wpłaty gotówkowe na rachunek
Bez opłatBez opłat

2.2
Wypłaty gotówkowe z rachunku
Bez opłatBez opłat
2.3Opłaty pobiera się za:
a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie
b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie- opłata pobrana z konta Klienta


10,00 zł20,00 zł

10,00 zł20,00 zł
2.4Polecenie przelewu SEPA realizowane w placówce Banku:
a) do banków krajowych
b) do banków zagranicznychod sztuki
od sztuki20,00 zł 5,00 zł
2.5Polecenie przelewu SEPA realizowane za pomocą usługi 24.BS-Zawadzkie/bankowości mobilnej:
a) do banków krajowych
b) do banków zagranicznych
od sztuki
od sztuki
20,00 zł 1,30 zł

2.6Wyciągi z konta bankowego
a) odbierany osobiście w banku b) wysłany drogą pocztową listem zwykłym
c) wysłany drogą pocztową listem poleconym
d) wysłany drogą pocztową za granicę kraju
Za wyciąg
Za wyciąg

Za wyciąg

Za wyciąg
Bez opłat
Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

2.7Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków w walutach wymienialnych za granicę krajuOd zaświadczenia100,00 zł100,00 zł
3. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z RACHUNKAMI WALUTOWYMI
3.1Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego
a) za rok bieżący
b) za każdy poprzedni rok


Od wydruku
Od wydruku


7,00 zł 10,00 zł


7,00 zł
10,00 zł
3.2Za sporządzenie wydruku obrotów (transakcji) na jednym rachunku
Od wydruku

15,00 zł

15,00 zł
3.3Przyjęcie od klienta dyspozycji zastrzeżenia utraconego dokumentu potwierdzającego posiadanie rachunku walutowego, odwołanie takiej dyspozycjikażdorazowoBez opłatBez opłat
3.4Dokonanie potwierdzenia polecenia przelewuOd sztuki
10,00 zł
3.5Zaświadczenie o posiadanym rachunku, wysokości saldaOd zaświadczenia100,00 zł100,00 zł
3.6Umorzenie utraconego dokumentu potwierdzającego posiadanie rachunku walutowegojednorazowo25,00 zł25,00 zł
3.7Przyjęcie lub zmiana dyspozycji zapisu na wypadek śmierci
Za przyjęcie lub zmianę dyspozycji

35,00 zł

35,00 zł
3.8Przyjęcie i wykonanie dyspozycji zablokowania / cesji / środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych i innych zawartych przez posiadacza rachunku
a) z BS w Zawadzkiem
b) z innymi Bankami i Instytucjami


Za dyspozycję
Za dyspozycję


100,00 zł 150,00 zł


100,00 zł
150,00 zł
3.9Przyjęcie i wykonanie dyspozycji pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku bankowym z innymi Bankami i InstytucjamiZa dyspozycję150,00 zł150,00 zł
3.10Przekazanie środków w związku z zajęciem rachunku bankowego przez organ egzekucyjnya) pierwsza realizacja tytułu
b) w przypadku każdej następnej realizacji dodatkowo za każdy przelew
100,00 zł

50,00 zł

100,00 zł

50,00 zł

3.11Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta w czasie trwania umowyZa zmianę15,00 zł
3.12Zmiana pełnomocnictwa do rachunku na wniosek klienta w czasie trwania umowyZa zmianębez opłat15,00 zł

IV. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

1. USŁUGA 24.BS-ZAWADZKIE/BANKOWOŚĆ MOBILNA
LPRODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGITRYB POBIERANIA OPŁAT/PROWIZJIOPŁATA/ PROWIZJA
1.Aktywacja usługijednorazowoBez opłat
2.Wydanie pakietu startowegokażdorazowoBez opłat
3.Autoryzacja transakcji płatniczej za pomocą aplikacji mobilnej BS Zawadzkie-AutoryzacjakażdorazowoBez opłat
4.Autoryzacja transakcji płatniczej za pomocą SMSza każdego SMS-aBez opłat
5.Zmiana karty uprawnieńkażdorazowoBez opłat
6.Zablokowanie/ odblokowanie dostępu do rachunku przy wykorzystaniu usługikażdorazowoBez opłat
7.Przeglądanie sald i operacjikażdorazowoBez opłat
8.Realizacja polecenia przelewuod sztukiZgodnie z częścią I punkt 2.10 i 2.11
9.Realizacja polecenia przelewu w obrocie dewizowymkażdorazowoJak za (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym
10.Założenie/ likwidacja terminowej lokaty oszczędnościowej w walucie PLNkażdorazowoBez opłat
2. SMS BANKNET
LPRODZAJ CZYNNOŚCI/ USŁUGITRYB POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJIROR, ROR PLUS, ROR GOLD, ROR SENIOR, RACHUNEK RODZINNY, PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY, WYGODNE KONTO DLA KLIENTÓW ZUSROR JUNIOR, ROR STUDENT, ROR MEGA PLATINUM, ROR VIP,ROR MEGAKSIĄŻECZKA A’VISTA, LOKATA TERMINOWA

1
Aktywacja usługijednorazowoBez opłatBez opłatBez opłat
2
Miesięczna opłata za korzystanie z usługi
raz w miesiącu3,00 złBez opłat2,00 zł
3
Opłata za każdego wysłanego SMS-A
za SMS-a0,40 złBez opłat0,40 zł
4Za przyjęcie zmiany dyspozycji (zmiana: nr-u telefonu, nr-u rachunku, opcji itp.)za zmianę10,00 złBez opłatBez opłat
3. KARTA PŁATNICZA*: – VISA CLASSIC DEBETOWA STANDARD – VISA CLASSIC DEBETOWA PAY WAVE – VISA CLASSIC DEBETOWA VIP – VISA CLASSIC DEBETOWA JUNIOR – MASTERCARD (DEBETOWA) PAY PAS
ROR, ROR PLUS, ROR MEGA, ROR GOLD, ROR SENIOR, RACHUNEK RODZINNY
ROR JUNIOR, ROR STUDENT, ROR MEGA PLATINUM, ROR VIP
1.Opłata miesięczna za użytkowanie każdej wydanej karty do rachunku (użytkowanie karty debetowej):
a) ROR, ROR PLUS, ROR MEGA
b) ROR GOLD
c) ROR SENIOR
d) RACHUNEK RODZINNY


6,00 zł
8,00 zł
5,00 zł
Bez opłat
Bez opłat
2.Wydanie nowej kartyBez opłatBez opłat
3.Wydanie karty wznowionejBez opłatBez opłat
4.Wydanie duplikatu karty20,00 zł20,00 zł
5.Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika15,00 zł15,00 zł
6.Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowychBez opłatBez opłat
7.Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami **Bez opłatBez opłat
8.Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w krajuBez opłatBez opłat
9.Wypłaty gotówki zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EURBez opłatBez opłat
10.Wypłaty gotówki zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej innej niż EUR oraz poza EOG2% wartości transakcji minimum 20,00 zł2% wartości transakcji minimum 20,00 zł
11.Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju10,00 zł10,00 zł
12.Wypłaty gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą10,00 zł10,00 zł
13.Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej10,00 zł10,00 zł
14.Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie bez generowania wydrukuBez opłatBez opłat
15.Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie z generowaniem wydruku4,00 zł4,00 zł
16.Rozpatrzenie reklamacji lub transakcji wątpliwejBez opłatBez opłat
17.Zastrzeżenie kartyBez opłatBez opłat
18.Zmiana danych Użytkownika karty15,00 zł15,00 zł
19.Zmiana numeru PIN w Bankomatach10,00 zł10,00 zł
20.Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty1.000,00 zł1.000,00 zł
21.Czasowe zablokowanie/odblokowanie kartyBez opłatBez opłat
22.Zmiana limitów na karcieBez opłatBez opłat
23.Cash back5,00 zł5,00 zł

4. NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA VISA payWave:
ROR, ROR PLUS, ROR MEGA ROR MEGA PLATINUM, ROR VIP, ROR SENIOR, ROR GOLD, RACHUNEK RODZINNY
ROR JUNIOR, ROR STUDENT
1.Opłata miesięczna za użytkowanie każdej wydanej naklejki zbliżeniowej do rachunku (użytkowanie karty debetowej)5,00 złBez opłat
2.Wydanie nowej naklejki zbliżeniowejBez opłatBez opłat
3.Wydanie naklejki zbliżeniowejBez opłatBez opłat
4.Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej15,00 zł15,00 zł
5.Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika10,00 zł10,00 zł
6.Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych *Bez opłatBez opłat
7.Rozpatrzenie reklamacji lub transakcji wątpliwejBez opłatBez opłat
8.Zastrzeżenie naklejki zbliżeniowejBez opłatBez opłat
9.Zmiana danych Użytkownika naklejki zbliżeniowej15,00 zł15,00 zł
10.Czasowe zablokowanie/odblokowanie naklejki zbliżeniowejBez opłatBez opłat
11.Zmiana limitów na naklejce zbliżeniowejBez opłatBez opłat

* Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych pobierana jest dodatkowa

prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego.

** Lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.

5. KARTA PŁATNICZA: – VISA PAYWAVE PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZYPodstawowy Rachunek Płatniczy
1.Opłata miesięczna za użytkowanie każdej wydanej karty do rachunku (użytkowanie karty debetowej)Bez opłat
2.Wydanie nowej kartyBez opłat
3.Wydanie karty wznowionejBez opłat
4.Wydanie duplikatu kartyBez opłat
5.Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika15,00 zł
6.Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych*Bez opłat
7.Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowamiBez opłat
8.Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w krajuBez opłat
9.Wypłaty gotówki zagraniczne , w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EURBez opłat
10.Wypłaty gotówki zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej innej niż EUR (wypłaty możliwe jedynie w ramach EOG)2% wartości transakcji minimum 20,00 zł
11.Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą3% wartości transakcji minimum 10,00 zł
12.Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju3% wartości transakcji minimum 10,00 zł
13.Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej3% wartości transakcji minimum 10,00 zł
14.Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie bez generowania wydrukuBez opłat
15.Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie z generowaniem wydruku4,00 zł
16.Rozpatrzenie reklamacji lub transakcji wątpliwejBez opłat
17.Zastrzeżenie kartyBez opłat
18.Zmiana danych Użytkownika karty15,00 zł
19.Zmiana numeru PIN w Bankomatach10,00 zł
20.Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty1.000,00 zł
21.Czasowe zablokowanie/odblokowanie kartyBez opłat
22.Zmiana limitów na karcieBez opłat
6. KARTA PŁATNICZA*: – VISA CLASSIC WALUTOWAKONTO EUROLAND w walucie EUR
1.Opłata miesięczna za użytkowanie każdej wydanej karty do rachunku (użytkowanie karty debetowej)6,00 zł
2.Wydanie nowej kartyBez opłat
3.Wydanie karty wznowionejBez opłat
4.Wydanie duplikatu karty **20,00 zł
5.Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika15,00 zł
6.Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych *Bez opłat
7.Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami ***Bez opłat
8.Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju3% wartości transakcji minimum 10,00 zł
9.Wypłaty gotówki zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR3% wartości transakcji minimum 10,00 zł
10.Wypłaty gotówki zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej innej niż EUR oraz poza EOG3% wartości transakcji minimum 10,00 zł
11.Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą3% wartości transakcji minimum 10,00 zł
12.Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju3% wartości transakcji minimum 10,00 zł
13.Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej3% wartości transakcji minimum 10,00 zł
14.Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie bez generowania wydrukuBez opłat
15.Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie z generowaniem wydruku3,00 zł
16.Rozpatrzenie reklamacji lub transakcji wątpliwejBez opłat
17.Zastrzeżenie kartyBez opłat
18.Zmiana danych Użytkownika karty15,00 zł
19.Zmiana numeru PIN w Bankomatach10,00 zł
20.Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty1.000,00 zł
21.Czasowe zablokowanie/odblokowanie kartyBez opłat
22.Zmiana limitów na karcieBez opłat

* Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych dokonywanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego i PLN.

** Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku

*** Lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.

V. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM

Realizacja przelewu walutowego otrzymanego ***
1.Z banków krajowych20,00 zł
2.Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURbez opłat
3.Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR20,00 zł
4.Z banków zagranicznych spoza EOG20,00 zł
Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG*
1.Realizowane w placówce Banku30,00 zł
2.Realizowane za pośrednictwem usługi 24.BS-Zawadzkie30,00 zł

Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty*
1.Realizowane w placówce Banku20,00 zł
2.Realizowane za pośrednictwem usługi 24.BS-Zawadzkie20,00 zł
3.Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Grupie BPS20,00 zł
4.Polecenie przelewu w walucie obcej na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem – realizowane w placówce Banku lub za pośrednictwem usługi 24.BS-Zawadzkie
10,00 zł
Pozostałe opłaty
1.Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta**100,00 zł + koszty banków trzecich
2.Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym („pilnym”) dostępna w EUR, USD, GBP, PLN150,00 zł
3.Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR80,00 zł
4.Zmiany/ korekty/ odwołania zrealizowanego polecenia przelewu, wykonane na zlecenie Klienta100,00 zł + koszty banków trzecich
5.Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego20,00 zł
6.Opłata za przewalutowanie *** (pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku)10,00 zł

* niezależenie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 3 w przypadku opcji kosztowej „OUR”.

** opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku.

*** opłaty nie pobiera się od Klientów otrzymujących przelewy walutowe (emerytury i renty z zagranic) do wysokości 50,00 EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie.

VI. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW

1.Opłata przygotowawcza od złożonego wniosku kredytowego:
a) do kwoty 10.000,00 zł.
b) powyżej kwoty 10.000,00 zł.
c) powyżej kwoty 50.000,00 zł

70,00 zł
150,00 zł
200,00 zł
2.Prowizja od kwoty przyznanego lub odnowionego kredytu w ROR*2,00%
3.Prowizja od kwoty przyznanego kredytu GOTÓWKOWEGO**
a) do kwoty 10.000,00 zł
b) powyżej kwoty 10.000,00 zł
c) powyżej kwoty 50.000,00 zł

5,00% nie mniej niż 150,00 zł 4,00% nie mniej niż 150,00 zł 3,50% nie mniej niż 150,00 zł
4.
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu ZAUFANIE:
4,50% nie mniej niż 150,00 zł
5.Prowizja od kwoty przyznanego kredytu „MIESZKANIOWEGO HIPOTECZNEGO” ***
a) z udokumentowanym wkładem własnym powyżej 20%
b) z udokumentowanym wkładem własnym powyżej 30%


2,50% nie mniej niż 300,00 zł 2,25% nie mniej niż 300,00 zł
6.Prowizja od kwoty przyznanego kredytu „MIESZKANIOWEGO HIPOTECZNEGO O OKRESOWO STAŁYM OPROCENTOWANIU” ***
a) z udokumentowanym wkładem własnym powyżej 20%
b) z udokumentowanym wkładem własnym powyżej 30%2,50% nie mniej niż 300,00 zł 2,25% nie mniej niż 300,00 zł
7.Prowizja od kwoty przyznanego kredytu „MIESZKANIOWEGO REMONTOWEGO”***2,50% nie mniej niż 300,00 zł
8.Prowizja od kwoty przyznanego kredytu na zakup pojazdu *** a) w przypadku kredytu na zakup pojazdu nowego
b) w przypadku kredytu na zakup pojazdu używanego

2,00% nie mniej niż 200,00 zł 2,50% nie mniej niż 200,00 zł
9.Prowizja od kwoty przyznanego kredytu „SUPER PLON”3,00% nie mniej niż 200,00 zł
10.Prowizja od kwoty przyznanego kredytu na urządzenie gospodarstwa domowego2,00% nie mniej niż 150,00 zł
11.Prowizja od kwoty przyznanego kredytu „CZYSTE POWIETRZE”0,00%
12.Rozpatrzenie wniosku Kredytobiorcy w sprawie ustalenia nowych warunków skutkujących:

a) prolongatą terminu spłaty kredytu, jego części lub odsetek

b) zmianą ustanowionej w umowie kredytu prawnej formy zabezpieczenia****
c) zmianą innych warunków umowy z wyłączeniem zmiany terminów i kwot uruchamiania transz****


1,00% kwoty prolongowanej nie mniej niż 200,00 zł

200,00 zł

200,00 zł
13.Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego brak zadłużenia lub wysokość zadłużenia z tytułu kredytów100,00 zł
14.Sporządzenie na wniosek Klienta pisemnego wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank pozytywnej lub negatywnej oceny zdolności kredytowej (od kwoty wnioskowanego lub udzielonego kredytu)2,00% nie mniej niż 300,00 zł.
15.Rozpatrzenie wniosku i udzielenie promesy kredytu0,25% min 300,00 zł (prowizja liczona od przyrzeczonej kwoty kredytu)
16.Prowizja za inspekcję u Klienta rozliczającego się operatem szacunkowym (prowizja pobierana jednorazowo)200,00 zł
17.Prowizja za zmianę formuły oprocentowanie kredytu o okresowo stałym oprocentowaniu na oprocentowanie zmienne w trakcie trwania 5-letniego okresu oprocentowania kredytu o okresowo stałym oprocentowaniu1,00 % kwoty aktualnego zadłużenia
18.Prowizja za realizację stałego zlecenia dotyczącego spłaty kredytów (dotyczy umów kredytowych zawartych od dnia 01 lipca 2021 roku)1,00 zł

* Jeśli w czasie trwania umowy o Kredyt w ROR zostanie podwyższona kwota tego kredytu na wniosek klienta to należy pobrać prowizję od kwoty podwyższanej tak jak za okres pierwotny.

Jeśli w czasie trwania umowy o Kredyt w ROR kwota kredytu ulegnie obniżeniu to zapłacona przez Klienta prowizja nie podlega zwrotowi.

** dopuszcza się możliwość negocjowania prowizji dla kredytów z okresem spłaty powyżej 2 lat w granicach od 0,10% do 0,50%

*** dopuszcza się możliwość obniżenia prowizji w granicach od 0,10% do 0,50% dla Klientów posiadających na dzień złożenia wniosku rachunek ROR , bieżący, pomocniczy lub rolniczy w Banku.

****prowizja pobierana jest tylko dla kredytów udzielonych na okres dłuższy niż 5 lat

VII. KARTY KREDYTOWE

Karta kredytowa VISA Credit
1.Opłata przygotowawcza od złożonego wniosku o kartę kredytowąBez opłat
2.Wydanie nowej kartyBez opłat
3.Wznowienie kartyBez opłat
4.Obsługa karty kredytowej (użytkowanie karty kredytowej): opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła:
– mniej niż 6.000,00 zł
– co najmniej 6.000,00 zł
Opłata roczna

54,00 zł
0,00 zł
5.Wydanie dodatkowej kartyBez opłat
6.Obsługa dodatkowej kartyBez opłat
7.Wydanie duplikatu karty10,00 zł
8.Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę6,00 zł
9.Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika kartyBez opłat
10.Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika kartyBez opłat
11.Transakcje bezgotówkowe *, **Bez opłat
12.Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków:
– w kraju

– za granicą **

3% min 5,00zł

3% min 10,00 zł
13.Polecenie przelewu z karty3% min 5,00 zł
14.Sprawdzenie salda w bankomatach ***Bez opłat
15.Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres5,00 zł
16.Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. Ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługęBez opłat
17.Zmiana danych Użytkownika karty10,00 zł
18.Czasowe zablokowanie odblokowanie kartyBez opłat
19.Obsługa nieterminowej spłaty ****20,00 zł
20.Zmiana limitów na karcie20,00 zł
21.Minimalna spłata zadłużenia na karcie (miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego)3% min. 40,00 zł
Karta kredytowa VISA GOLD
1.Opłata przygotowawcza od złożonego wniosku o kartę kredytowąBez opłat
2.Wydanie nowej kartyBez opłat
3.Wznowienie kartyBez opłat
4.Obsługa karty kredytowej (użytkowanie karty kredytowej): opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła:
– mniej niż 25.000,00 zł
– co najmniej 25.000,00 zł
Opłata roczna


150,00 zł
0,00 zł
5.Wydanie dodatkowej kartyBez opłat
6.Obsługa dodatkowej karty25,00 zł
7.Wydanie duplikatu karty10,00 zł
8.Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę6,00 zł
9.Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika kartyBez opłat
10.Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika kartyBez opłat
11.Transakcje bezgotówkowe *, **Bez opłat
12.Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: – w kraju – za granicą **
3% min 5,00 zł 3% min 10,00 zł
13.Polecenie przelewu z karty3% min 5,00 zł
14.Sprawdzenie salda w bankomatach ***Bez opłat
15.Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres5,00 zł
16.Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. Ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługęBez opłat
17.Zmiana danych Użytkownika karty10,00 zł
18.Czasowe zablokowanie odblokowanie kartyBez opłat
19.Obsługa nieterminowej spłaty ****20,00 zł
20.Zmiana limitów na karcie20,00 zł
21.Minimalna spłata zadłużenia na karcie (miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego)3% min. 40,00 zł

* Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą.

** Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.

*** Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usług.

**** Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/ upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową.

VIII. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WINDYKACJĄ I RESTRUKTURYZACJĄ WIERZYTELNOŚCI BANKU

1.Zawarcie z Klientem porozumienia co do spłaty długu (z wyłączeniem restrukturyzacji realizowanej na podstawie art. 75c Ustawy Prawo bankowe)Z terminem spłaty do 5 lat 2,00% kwoty kapitału nie mniej niż 200,00 zł
Z terminem spłaty powyżej 5 lat 2,00% kwoty kapitału nie mniej niż 300,00 zł

IX. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE

1.CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KASOWĄ
1.1Wpłaty gotówkowe

a) wpłaty na rachunki prowadzone przez inne Banki
b) wpłaty składek do ZUS
c) wpłaty na rzecz Krajowej Administracji Skarbowej (zapłata podatków/ ceł)
d) wpłaty na rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
e) wpłaty tytułem czynszu na rachunki Spółdzielni Mieszkaniowych prowadzone przez BS w Zawadzkiem
f) wpłaty tytułem czynszu na rzecz Gminy Kolonowskie
g) wpłaty na rachunki Kanalizacji Gminy Kolonowskie KGK Sp. z o.o.


0,50% nie mniej niż 5,00 zł
10,00 zł (niezależnie od kwoty) 10,00 zł (niezależnie od kwoty) 3,50 zł (niezależnie od kwoty)


3,50 zł (niezależnie od kwoty)

3,50 zł (niezależnie od kwoty)
3,50 zł (niezależnie od kwoty)
1.2Transakcja okazjonalna1,00% nie mniej niż 100,00 zł
1.3Wpłaty na rachunki prowadzone przez BS w Zawadzkiem dokonywane przez klientów nie będących ich posiadaczami1,00% nie mniej niż 5,00 zł
1.4Wpłaty na rachunki dokonywane w bilonie0,50% nie mniej niż 20,00 zł
1.5Wpłaty na rachunki Jednostek Samorządu Terenowego prowadzonych przez BS w Zawadzkiem4,50 zł (niezależnie od kwoty)
1.6Wpłaty dokonywane na rachunki podmiotów objętych umową o obsługę Bankową zawartą z Gminą RudnikiBez opłat
1.7Prowizja od wypłaty gotówki nieawizowanej20,00 zł
1.8Wypłata gotówkowa z konta (zlecenie do wypłaty) – opłatę pobiera się od jednego zlecenia wypłaty
a) do 1.000,00 zł.
b) powyżej 1.000,00 zł.


5,00 zł.
5,00 zł. + 1,00 zł. za każde rozpoczęte
100,00 zł.
2.POZOSTAŁE CZYNNOŚCI
2.1Za złożenie depozytu w BS Zawadzkiem *,**100,00 zł. (opłata miesięczna)
2.2Zastrzeżenie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość**100,00 zł.
2.3Odwołanie zastrzeżenia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość**100,00 zł.
2.4Wystawienie opinii bankowej200,00 zł.
2.5Za odpis/duplikat/kserokopię dowodu księgowego (za dokument)
a) za rok bieżący
b) za rok poprzedni


7,00 zł
10,00 zł
2.6Za wydanie odpisu/duplikatu/kserokopii umowy rachunku bankowego lub kredytowej (opłata pobierana za dokument)20,00 zł.
2.7Wydruk informacji z Centralnej Informacji o Rachunkach10,00 zł

* z wyłączeniem karty pojazdu stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

** podana kwota stanowi wartość usługi netto do której Bank naliczy obowiązujący podatek VAT i wystawi fakturę

Uwaga: depozytów wartościowych (w szczególności: biżuterii, złota, zbiorów kolekcjonerskich, starodruków, itp.) Bank nie przyjmuje

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

  Napisz do nas

  Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem