24 BS 24.BS
KartosferaKartosfera eCorpoNET eCorpoNET
Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy płatny na każde żądanie dla osób fizycznych w walutach wymiennych – Konto EUROLAND

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy płatny na każde żądanie dla osób fizycznych w walutach wymiennych – Konto EUROLAND

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy płatny na każde żądanie dla osób fizycznych w walutach wymiennych – Konto EUROLAND


Prowadzone jest w walutach wymienialnych takich jak: USD (dolar amerykański), EUR (wspólna waluta państw członkowskich Unii Europejskiej należących do Unii Gospodarczej i Walutowej), GBP (funt szterling), CHF (frank szwajcarski).

Przeznaczenie konta

Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w walutach wymienialnych służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi, a w szczególności umożliwia:

Dla kogo?

Posiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego płatnego na każde zadanie w walucie wymienialnej mogą być krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Konto EUROLAND może być prowadzone jako rachunek indywidualny lub wspólny.

Korzyści

Waluta

USD, EUR, GBP, CHF

Dysponowanie środkami

Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi w formie gotówkowej i bezgotówkowej: w walucie rachunku, w innej walucie wymienialnej lub w walucie polskiej.

W przypadku dokonywania wpłat i wypłat z rachunków w walucie innej niż waluta rachunku Bank dokonuje przeliczenia walut według kursu obowiązującego w Banku w momencie dokonywania operacji wpłaty lub wypłaty środków.

Dyspozycje do rachunku

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do dysonowania rachunkiem. Pełnomocnikiem Posiadacza rachunku może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Dyspozycja na wypadek śmierci

Posiadacz rachunku może na wypadek swojej śmierci zadysponować środki pieniężne zgromadzone na rachunku na rzecz wskazanych przez siebie osób: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa, określonej kwoty pieniężnej.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

Oprocentowanie

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym.

Odsetki naliczane są od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek do dnia poprzedzającego dzień wypłaty włącznie. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku są kapitalizowane raz w roku.

Opłaty i prowizje

Za świadczone czynności związane z obsługą rachunku Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem pobiera prowizje i opłaty określone w „Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla Osób Fizycznych”.

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja

Znajdź naszą placówkę

Infolinia

+48 77 461 63 92

Infolinia

+48 77 461 63 92

Formularz

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas

    Mapa Google - Bank Spóldzielczy w Zawadzkiem